Author Archives: Prakai Nadee

มทร.อีสาน เป็น 1 ใน 15 ที่ได้รับรางวัล สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ. 2556-2558) ซึ่งกำหนดให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ โดยได้กำหนดแผนกิจกรรม IPv6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (https://www.facebook.com/IPv6Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่เชื่อมต่อการสื่อสารกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งบริหารจัดการโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และมีหน้าที่ในการให้ส่งเสริมและบริการเชื่อมต่อ IPv6 กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา UniNet ได้ร่วมกับกลุ่มวิจัยพัฒนาเครือข่ายด้าน Future Internet ในการส่งเสริมการให้บริการเครือข่ายที่รองรับ IPv6  ทั้งสองส่วนงานได้ประกาศเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 อย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ DNS Mail และ Web และจะมอบรางวัลแก่มหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด ใน … Continue reading

Posted in บริการด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต | Tagged , | Leave a comment

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ RMUTI-WiFi สำหรับ Android

การเชื่อมต่อ RMUTI-WiFi ด้วยอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android เช่น อุปกรณ์พกพายี่ห้อ Samsung Galaxy, Sony บางรุ่น สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งไฟล์หรือโปรแกรมเพิ่มติม ขั้นตอนการเชื่อมต่อโดยย่อ อยู่ระหว่างการจัดทำ วิดีโอแนะนำขั้นตอน   ขั้นตอนการยกเลิกการจดจำการเชื่อมต่อโดยย่อ อยู่ระหว่างการจัดทำ วิดีโอแนะนำขั้นตอน   รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศเรื่องยกเลิกการให้บริการเครือข่ายไร้สายที่ล็อกอินแบบเว็บ

Posted in บริการด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต | Tagged , , | Leave a comment

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ RMUTI-WiFi สำหรับ iOS (iPhone/iPad/iPod)

การเชื่อมต่อ RMUTI-WiFi ด้วย iPhone/iPad/iPod หรืออุปกรณ์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ iOS สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งไฟล์หรือโปรแกรมเพิ่มติม ขั้นตอนการเชื่อมต่อโดยย่อ แท็บที่ไอคอน Settings เปิดหน้าจอการกำหนดคุณสมบัติเครื่อง แท็ปที่ไอคอน Wi-Fi เปิดหน้าจอการกำหนดคุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi หน้าจอจัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ให้เปิดการเชื่อมต่อ [On] แท็บที่รายการ RMUTI-WiFi จากรายการชื่อบริการ ป้อนบัญชีสมาชิกในช่อง Username และป้อนรหัสผ่านในช่อง Password แท็บปุ่ม Join ด้านบนขวาของจอ เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ ที่หน้าจอแสดงข้อมูล Certificate ให้แท็บปุ่ม Accept เพื่อรับรองข้อมูล Certificate กระบวนการเชื่อมต่อจะเริ่มขึ้น และผลการเชื่อมต่อที่สำเร็จ วิดีโอแนะนำขั้นตอน ขั้นตอนการยกเลิกการจดจำการเชื่อมต่อโดยย่อ … Continue reading

Posted in บริการด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต | Tagged , , , , , | Leave a comment