Tag Archives: IPv6

มทร.อีสาน เป็น 1 ใน 15 ที่ได้รับรางวัล สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ. 2556-2558) ซึ่งกำหนดให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ โดยได้กำหนดแผนกิจกรรม IPv6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (https://www.facebook.com/IPv6Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่เชื่อมต่อการสื่อสารกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งบริหารจัดการโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และมีหน้าที่ในการให้ส่งเสริมและบริการเชื่อมต่อ IPv6 กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา UniNet ได้ร่วมกับกลุ่มวิจัยพัฒนาเครือข่ายด้าน Future Internet ในการส่งเสริมการให้บริการเครือข่ายที่รองรับ IPv6  ทั้งสองส่วนงานได้ประกาศเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 อย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ DNS Mail และ Web และจะมอบรางวัลแก่มหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด ใน … Continue reading

Posted in บริการด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต | Tagged , | Leave a comment

การติดตั้ง DNS Server ภายใต้โดเมน RMUTI.AC.TH

ปรับปรุง 2562-06-14 ปรับแก้ slave และ reverse dns ของ IPv4 ปรับปรุง 2558-07-24 เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ IPv6 มทร.อีสาน ได้จดทะเบียนโดเมน RMUTI.AC.TH เป็นของตัวเอง กับผู้ให้บริการหลักของประเทศไทย คือ TH-NIC (http://www.thnic.co.th) การให้บริการโดยย่อของ DNS server มทร.อีสาน คือ การร้องขอบริการข้อมูล DNS ภายใต้ RMUTI.AC.TH ของเครื่องจากภายนอก จะถูกส่งต่อหรือเป็นตัวแทน (delegate) ต่อมาจาก NS.THNIC.NET มายัง DNS server หลักของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการข้อมูลภายใน RMUTI.AC.TH … Continue reading

Posted in บริการด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต | Tagged , , , | Leave a comment