Category Archives: บริการด้านคอมพิวเตอร์

โปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์

โปรแกรม Microsoft Security Essentials เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดส์ สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีข้อตกลงในการใช้งานว่า ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ที่จะติดตั้ง Microsoft Security Essentials จะต้องผ่านการลงทะเบียนรหัสผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์เท่านั้น ดาวน์โหลด : สำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับ Microsoft Windows Vista / Windows 7 32 bit สำหรับ Microsoft Windows Vista / Windows 7 64 bit ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Computer Software … Continue reading

Posted in บริการด้านคอมพิวเตอร์ | Tagged , | Comments Off on โปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์

นโยบายการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

นโยบายการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. ต้องแจ้งลงทะเบียนเครื่องเพื่อเก็บประวัติการซ่อมและยืนยันว่าเป็นเครื่องสำนักงาน 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องส่วนบุคคลจะต้องเสียค่าบริการเปิดเครื่องครั้งละ 50 บาทไม่รวมการติดตั้งโปรแกรมต่างๆและบริการหลังเวลาราชการเท่านั้น 3. การติดตั้งซอฟต์แวร์ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก นโยบายการให้บริการซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์)                 – ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista และ Microsoft Office                 – ติดตั้งซอฟต์แวร์Tool หรือเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้ลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ที่ผู้ขอรับบริการนำมา 4. หากจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องสำนักงาน ถ้ามีอุปกรณ์เปลี่ยนจะดำเนินการให้ทันทีแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ ผู้ขอรับบริการต้องจัดหามาเอง 5. พื้นที่การใช้บริการ จะบริการสำนักงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ (ศูนย์กลางฯเท่านั้น)

Posted in บริการด้านคอมพิวเตอร์ | Leave a comment

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มีความต้องการขอรับสิทธิการใช้ลิขสิทธิระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ ได้ตั้งแต่วันนี้ โครงการเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิส หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ ที่ได้นำเครื่องมือในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งส่วนการจัดการเรียนการสอนโดยตรงและการบริหาร การสนับสนุนการจัดการศึกษา เครื่องมือที่มีใช้มากที่สุดคือเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีใช้อยู่ในหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐานคือ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการเอกสารต่างๆ ในอดีตจนถึงปัจจุบันการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยในส่วนใหญ่ปรากฎว่า เป็นการซื้อเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีการซื้อระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ เพราะการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศที่ถูกลิขสิทธิมาด้วยนั้นจะมีราคาสูง หากเทียบจำนวนมูลค่าของลิขสิทธิต่อคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง เป็นเหตุให้คอมพิวเตอร์เหล่านั้นได้รับการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมออฟฟิสที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ประกอบกับในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มีแนวโน้มมากขึ้น จะเป็นผลให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มากขึ้นอีก หากจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การป้องกันปัญหาอันเกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดของซอฟต์แวร์ต่างๆ จากสิทธิ์ที่จะได้รับการอับเกรดระบบอัตโนมัติ และการบริการอื่นจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ดังนั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้น เพื่อซื้อลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์และโปรแกรม ไมโครซอฟต์ออฟฟิส … Continue reading

Posted in บริการด้านคอมพิวเตอร์ | 1 Comment

ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิเตอร์ A (LAB-A)

ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิเตอร์ A (LAB-A) ประจำปีการศึกษา 2551 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ติดต่อสอบถาม แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โทรศัพท์: 044-233000 ต่อ 2881-2883 โทรสาร: 044-252643

Posted in บริการด้านคอมพิวเตอร์ | Leave a comment

บริการห้องปฏิบัติการ-ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

บริการห้องปฏิบัติการ-ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Computer Training and Teaching Room Service) ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 (LAB-A) ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 (LAB-B )

Posted in บริการด้านคอมพิวเตอร์ | Leave a comment