Category Archives: ปัญหาด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

แจ้งปัญหาด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

แจ้งปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการขอแจ้งปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ลักษณะปัญหา ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามายังแม่ข่ายในมหาวิทยาลัย ช่วงเวลาการเกิดปัญหา วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00 น. – 19.00 น. วิทยาเขตที่ได้รับผลกระทบ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สาเหตุ ปัจจัยภายนอก คือ เจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ดำเนินการปรับปรุงเครือข่าย ทำให้เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคอีสานทั้งหมดเกิดปัญหา ปัจจัยภายใน คือ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการจึงถือโอกาศนี้ปรับปรุงคุณสมบัติอุปกรณ์ค้นหาและเลือกเส้นทาง (Router) ของมหาวิทยาลัยที่ยังมีการทำงานไม่สมบูรณ์จากการย้ายการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาเขตสกลนคร การดำเนินการ ติดต่อสอบถามไปยังผู้ดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา … Continue reading

Posted in ปัญหาด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต | Tagged | Leave a comment

ชี้แจงปัญหาอินเทอร์เน็ตล่าช้า

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง ปัญหาอินเทอร์เน็ตล่าช้า เอกสาร Word เอกสาร Acrobat

Posted in ปัญหาด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต | Tagged | 7 Comments