งานบริการด้านอีเลิร์นนิ่ง

Download PDF

งานบริการด้านอีเลิร์นนิ่ง

  • บริการระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System Service)
  • บริการผลิตสื่อสำหรับอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning Content Producing Service)