พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากร
ควาหมายและขอบเขตของ
การศึกษาสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์
แนวทางและหลักการพัฒนา
ทางสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบที่สำคัญของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับ
คุณภาพชีวิต
 
กระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
- ลำดับขั้นของกระบวนการ
การศึกษานอกสถานที่
การใช้สื่อต่าง ๆ
การจัดกิจกรรมพิเศษ
การจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสำรวจ วิเคราะห์ และทำรายงาน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ตัวอย่างการใช้และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในประเทศ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
 

    

                   ให้ผู้เรียนทําการสํารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ซึ่งอาจจะทําเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลก็ได้ โดยดําเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
                    1. สํารวจปัญหา โดยวิธีสังเกต สัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถามอย่างง่ายๆ แล้วเลือกปัญหาที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อชุมชนมากที่สุดมา 1 ปัญหา
                    2. ศึกษาสภาพของปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ การแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยวิธีสังเกต สัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ
                    3. นําข้อมูลที่ได้จากข้อ 2. และจากประสบการณ์ของผู้เรียนเองที่ได้พบเห็นและเผชิญกับปัญหานั้นอยู่แล้ว มาเขียนเป็นรายงานอย่างละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้ (อาจมีภาพถ่ายประกอบ)
                         - สภาพปัญหา
                         - สาเหตุของปัญหา
                         - ผลกระทบที่เกิดขึ้น
                         - วิธีการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนปฏิบัติอยู่
                         - ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน

                    4. ให้ผู้เรียนแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มนําเสนอรายงานของตนหน้าชั้นเรียนแล้วให้เพื่อนๆซักถามและแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ (ผู้สอนอาจแนะนําให้ผู้เรียนนํารายงานที่ทําเสร็จแล้วนี้ไปเสนอต่อเจ้าหน้าที่ ผู้นําหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารชุมชนนั้นๆ ก็ได้)
                    กิจกรรมการสอนเหล่านี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้ ผู้เรียนสนใจและเกิดการตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองแล้ว ยังทําให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชนของตนอีกด้วย และยังจะเป็นการกระตุ้นหรือเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่นๆ ในชุมชนกระทําตามได้