การติดตั้งและใช้งาน RMUTi VPN

Download PDF

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมสำหรับ Windows XP

ผู้ใช้ต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอนคือ ติดตั้งไฟล์คุณสมบัติของโปรแกรม และติดตั้งโปรแกรมเฉพาะหรือโปรแกรมลูกข่าย การติดตั้งทั้ง 2 ขั้นตอนนี้จะดำเนินการเพียงครั้งเดียวบนแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ติดตั้งไฟล์คุณสมบัติของโปรแกรม (คุณสมบัติสำเร็จรูป)
  1. ดาวน์โหลดไฟล์คุณสมบัติของโปรแกรมได้ที่ ลิงค์ RMUTI VPN.exe และบันทึกไว้ในเครื่อง
  2. ติดตั้งไฟล์คุณสมบัติโดยดับเบิลคลิกไฟล์ RMUTI VPN.exe ที่ผ่านการบันทึกในขั้นตอนก่อนนี้
  3. คลิกปุ่ม Run เพื่อเริ่มการติดตั้ง
  4. กำหนดตำแหน่งการติดตั้งไฟล์คุณสมบัติ และคลิกปุ่ม OK
 • ติดตั้งโปรแกรมลูกข่าย (RMUTi VPN Client)
  1. ดาวน์โหลดไฟล์ชุดติดตั้งได้ที่ลิงค์ SecurepointSSLVPN_RC3.exe และบันทึกไว้ในเครื่อง
  2. ติดตั้งโปรแกรมโดยดับเบิ้ลคลิกไฟล์ SecurepointSSLVPN_RC3.exe ที่ผ่านการบันทึกจากขั้นตอนก่อนนี้
  3. คลิกปุ่ม Run เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรมติดตั้ง
  4. คลิกปุ่ม Next เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม
  5. คลิก  I Agree เพื่อยอมรับข้อตกลง
  6. เลือกรูปแบบการติดตั้งสำหรับผู้ใช้ในเครื่องเป็นแบบ All users และคลิกปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อไป
  7. เลือกรูปแบบการใช้งานเป็นแบบ Management และคลิกปุ่ม Next
  8. กำหนดตำแหน่งการติดตั้งโปรแกรม โดยค่าปริยายคือ C:\Program Files\SecurepointSSLVPN  และคลิกปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อไป
  9. เลือกส่วนประกอบของโปรแกรมที่จะติดตั้ง แนะนำให้ใช้ค่าปริยายที่ชุดติดตั้งเลือกไว้ให้แล้ว และคลิกปุ่ม Install เพื่อเริ่มติดตั้งไฟล์ขณะของการติดตั้งไฟล์ อาจมีการติดตั้งไดรเวอร์ของการ์ดเครือข่าย โดยโปรแกรมจะถามเพื่อยืนยันการติดตั้งจากผู้ใช้ ให้คลิกปุ่ม Install เพื่อติดตั้งไดรเวอร์
  10. สิ้นสุดการติดตั้งด้วยการคลิกปุ่ม Finish
  11. ก่อนออกจากการติดตั้ง โปรแกรมจะถามว่าต้องการเรียกใช้งานโปรแกรมเลยหรือไม่ ถ้าต้องการให้คลิก Yes ถ้าไม่ต้องการให้คลิก No

วิธีการเชื่อมต่อ RMUTi VPN

การใช้บริการ RMUTi VPN จำเป็นต้องใช้งานผ่านโปรแกรมลูกข่ายเสมอ ในที่นี้คือโปรแกรม Securepoint SSL VPN ซึ่งเป็นโปรแกรมลูกข่ายที่ใช้คู่กับโปรแกรมแม่ข่ายที่ติดตั้งไว้แล้วในเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย

 • เริ่มใช้โปรแกรม Securepoint SSL VPN ได้จากเมนูของ Windows ที่ Start > All Programs > Securepoint SSL VPN > Securepoint SSL VPN หรือเรียกใช้โปรแกรมชื่อ Securepoint SSL VPN จากไอคอนบนเดสก์ทอป
 • โปรแกรมจะทำงานและแสดงด้วยไอคอนรูปโล่ห์สีฟ้าอยู่บริเวณถาดของระบบ (System Tray)
 • เปิดหน้าต่างหลักของโปรแกรมขึ้นนมาโดยการเรียกใช้ผ่าน Start Menu ของ Windows ตามขั้นตอนแรก หรือใช้การดับเบิลคลิกที่ไอคอนของโปรแกรมบนถาดระบบ
 • เชื่อมต่อ VPN โดยการคลิกปุ่ม Connect บนรายการคุณสมบัติที่กำหนดไว้แล้ว
 • กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มทร.อีสาน ในช่อง Username แล้ว Enter หรือคลิกปุ่ม OK
 • กรอกรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มทร.อีสาน ในช่อง Password แล้ว Enter หรือคลิกปุ่ม OK
 • โปรแกรมจะดำเนินการเชื่อมต่อ VPN ไปยังแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย หากการเชื่อมต่อสำเร็จ แถบสีของรายการคุณสมบัติจะเป็นสีเขียว และปุ่ม Connect จะเปลี่ยนเป็น Disconnect แต่หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ รายการคุณสมบัติจะเป็นสีแดง สามารถเชื่อมต่อใหม่ด้วยการคลิกปุ่ม Connect และดำเนินการใหม่อีกครั้ง

วิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อ RMUTi VPN

 • เปิดหน้าต่างหลักของโปรแกรม SecurePoint SSL VPN ตามวิธีที่ที่อธิบายในวิธีการเชื่อมต่อ
 • คลิกปุ่ม Disconnect บนรายการคุณสมบัติ
This entry was posted in บริการด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply