นโยบายและข้อตกลงการใช้บริการ "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน"

     
       เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับบริการใดๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่นำบัญชีสมาชิกนี้ไปใช้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องกำหนดเป็นนโยบายและข้อตกลงขึ้นมา และท่านจะขอใช้บริการ บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ได้ก็ต่อเมื่อท่านยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของส่วนรวมและตัวท่านเอง  
     
1. "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" เป็นระบบบัญชีสมาชิกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการกับ อาจารย์, เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เท่านั้น

 
2. ท่านต้องข้อมูลหรือรายละเอียดส่วนบุคคลที่กรอกในแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกที่เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็น สังกัดของท่าน, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวท่านที่ระบบต้องการ

 
3. "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" เป็นข้อมูลบัญชีสมาชิกที่นำไปใช้กับบริการทางด้านระบบเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยฯ เปิดให้บริการ ประกอบด้วย บริการอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (e-mail), โอมเพจส่วนบุคคล (personal homepage), ระบบประชาสัมพันธ์ข่าว, เครือข่ายไร้สาย (wireless network) และบริการอื่น ที่มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดให้บริการในอนาคต

 
4. "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล เพื่อความเป็นส่วนตัว จึงเป็นหน้าที่ของท่านในการเก็บรักษาความลับของชื่อบัญชี และรหัสผ่าน โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

 
5. ห้ามสมาชิกนำบัญชีสมาชิกและบริการของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากระบบ "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" ไปใช้ในทางที่ผิด เช่น
  • กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
  • กิจกรรมที่ผิดต่อศีลธรรม จริยธรรม ของสังคม
  • ละเมิดสิทธิ์ต่อบุคคลหรือหน่วยงาน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านกระทำในทุกกรณี

 
6. มหาวิทยาลัยฯ ไม่ขอรับประกันความเสียหายของบัญชีสมาชิกที่อยู่ในระบบ "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" ซึ่งอาจไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง อันเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บ บัญชีสมาชิก เกิดการเสียหายขึ้นโดยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

 
7. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ โดยขึ้นหน้าจอ ข้อตกลงใหม่ เพื่อให้ท่านรับทราบและท่านจะใช้บริการของ ระบบ "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" ต่อไปได้

 
8. หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบว่าสมาชิก ละเมิดข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า