A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การรีทาย

ผมอยากทราบว่าทำไมแผนกช่างโยธาอาจารย์เขาถึงรีทายนักเรียนออกมาก ผมเรียนอยู่ปวสปี5 ผมขอคำอธิบายจากอาจารย์ที่ปรึกษากับถูกด่าเรื่องการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนแล้วเราจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ทำไมครับว่าไม แล้วเรียนบางทีก็สอนไม่คอยรู้เรื่อง ผิดกับตอนที่ผมเรียนอยู่เทคนิคผมว่าอาจารย์เขาสอนรู้เรื่องมากแล้วเขาใจกับนักเรียนอาจารย์เขาก็ไม่กดเกรดด้วยคะแนน1-2เขาก็ช่วย แต่กับเทคโนไม่ช่วยแถมซ้ำเติมด้วยf ช่วยสอบถามอาจารย์ให้ผมที่นะครับขอร้อง
โดย : นักเรียนปี5ช่างโยธา
เมื่อ : 2010-03-20 13:57:00

คำตอบ

คำถามที่ 1. ทำไมแผนกช่างโยธาอาจารย์เขาถึงรีทายนักเรียนออกมาก
ตอบ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (R) ของนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย เมื่อนักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ก็ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (R)
นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างโยธาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (R) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 มีจำนวนดังนี้
ชั้นปีที่ 1 หรือ ปี 4 จำนวน 5 คน จากจำนวนนักศึกษา 31 คน
ชั้นปีที่ 2 หรือ ปี 5 จำนวน 4 คน จากจำนวนนักศึกษา 24 คน
ชั้นปีที่ 2 (ตกค้าง) จำนวน 1 คน จากจำนวนนักศึกษา 7 คน
ทางโปรแกรมวิชาช่างโยธา ตระหนักดีว่า วิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนไม่ดีและเป็นวิชาพื้นฐานของทางโปรแกรมฯ ก็คือวิชา แคลคูลัส 1 และ แคลคูลัส 2 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือที่เรียกว่าชั้นปีที่ 4 โดยส่วนมากก็มีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์น้อยอยู่แล้วถึงน้อยมาก)
ทางโปรแกรมฯ จึงมีการจัดอาจารย์ไว้สอนพิเศษในวิชาแคลคูลัส 1 และแคลคูลัส 2 ในทุกวันพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น. (โดยสอนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ) มาหลายปีแล้ว ซึ่งนักศึกษาที่เข้าเรียนพิเศษ (ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ) ส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนที่ดีขึ้น แต่ก็มีนักศึกษาบางกลุ่มไม่เคยเข้าเรียนพิเศษ (การเรียนพิเศษไม่ได้มีการบังคับแล้วแต่ความสมัครใจ) และทางโปรแกรมยังได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ดี (เริ่มในปีการศึกษา 2552)

คำถามที่ 2 ผมขอคำอธิบายจากอาจารย์ที่ปรึกษากลับถูกด่าเรื่องการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน แล้วเราจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ทำไมครับ
ตอบ จากการสอบถามทางอาจารย์ที่ปรึกษา น.ศ.ปีที่ 5 ทางอาจารย์ที่ปรึกษายืนยันว่าไม่เคยมีนักศึกษามาขอคำอธิบายเรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (R) แต่มีนักศึกษาจะมาขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (โดยโทรฯ เข้ามาพูดว่าอาจารย์อยู่ไหนมาเซ็นชื่อให้ผมหน่อยผมจะลงทะเบียน) ทางอาจารย์ที่ปรึกษายืนยันว่าไม่ได้มีการด่าว่านักศึกษาแต่อย่างใด เพียงแต่ตำหนิเรื่องการแต่งกายขอให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยฯ แต่นักศึกษาแต่งกายไม่ถูกระเบียบ ไว้ผมยาว ไว้หนวด ไว้เครา ใส่กางเกงยีนส์ ไม่สวมถุงเท้า จึงได้ขอให้ไปแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนเพียงเท่านั้น และได้มีการแจ้งนักศึกษาให้ทราบตั้งแต่ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2552 ไว้ว่า ถ้านักศึกษาจะขอเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อนจะต้องทำบันทึกตามระเบียบการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน แต่ก็ไม่มีนักศึกษาทำเรื่องขอเปิดรายวิชาใด ๆ แต่พอถึงวันลงทะเบียนก็จะมาขอลงทะเบียน (นักศึกษาได้ถือใบลงทะเบียนมา ซึ่งตามปกติการลงทะเบียนรายวิชาตามแผนทางแผนกทะเบียนจะส่งเอกสารการลงทะเบียนมาที่อาจารย์ที่ปรึกษา) ซึ่งทางอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้สอบถามไปว่า แล้วมีโปรแกรมอื่นทำเรื่องขอเปิดไว้หรือไม่ นักศึกษาได้ตอบว่ามี ทางอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้อนุญาตให้ลงทะเบียนได้ทั้งที่นักศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบทางมหาวิทยาลัยเพียงแต่อาจารย์ที่ปรึกษาขอให้กลับไปแต่งกายให้เรียบร้อยกว่านี้

คำถามที่ 3. เรียนบางทีสอนไม่ค่อยรู้เรื่อง ผิดกับตอนเรียนที่เทคนิคผมว่าอาจารย์เขาสอนรู้เรื่องมากแล้วเข้าใจนักศึกษา อาจารย์เขาก็ไม่กดเกรดด้วย คะแนน 1 – 2 คะแนนเขาก็ช่วย แต่กับเทคโนไม่ช่วยแถมซ้ำเติมด้วย F
ตอบ ต้องขอถามเจ้าของคำถามก่อนว่า ที่สอนไม่รู้เรื่องนั้นวิชาอะไร และนักศึกษาเคยมาขอคำปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ท่านอื่นในโปรแกรมหรือไม่ ซึ่งถ้านักศึกษาเข้ามาปรึกษาอาจารย์ในโปรแกรมต้องหาทางแก้ไขให้อยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ และถ้านักศึกษาที่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะฯ และทางมหาวิทยาลัยฯ ก็จะมีคะแนนจิตพิสัยช่วยเพิ่มให้อยู่แล้ว แต่ถ้ารวมคะแนนทั้งหมดแล้วยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะผ่านก็จะต้องให้ตกในวิชานั้น ๆ จะให้ผ่านไม่ได้ เพราะวิชาชีพทางด้านโยธามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีอาจารย์ท่านใดที่จะกลั่นแกล้งนักศึกษา มันขึ้นอยู่กับผลการเรียนของนักศึกษาเอง ว่ามีความพร้อมในการเรียน หรือตั้งใจเรียนเต็มที่หรือยัง
ในปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างโยธาสำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 5 คน และอีก 2 คน จะสำเร็จในภาคฤดูร้อน สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ จำนวน 6 คน อีก 1 คน ยังติดต่อไม่ได้ โดยสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี ภาคปกติจำนวน 4 คน สำรองลำดับที่ 2 จำนวน 1 คน และที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน

โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2010-04-02 13:55:00