A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : อ.แบบนี้ก็มีด้วยหรอค่ะ

เทอมที่ผ่านมาอ.ดวงพร สาขา วิชาการเงิน ขายหนังสือให้เด็กแพงมากๆแค่ถ่ายเอกสารเล่มล่ะ300 และบางมากๆๆ และเด็กก็บอกว่าไม่ค่อยสอนเลย.แล้วจะให้เด็กเอาความรู้มาจากไหนค่ะและวันลงทะเบียนในตรางใช้ห้องลงทะเบียนมันเป็นเวลาหนึ่ง..แต่นัดให้เด็กอีกส่วนมาอีกเวลาหนึ่งซึ่งลูกของข้าพเจ้าได้ไปตามเวลาของตารางใช้ห้องพอไปถึงอาจารย์แกไม่สนใจลูกของข้าพเจ้าเลย..ขอท่านช่วยพิจารณาด้วยนะค่ะ..แล้วอยากทราบว่าเทอมหน้าจะเก็บค่าหนังสืออีกสักกี่พันค่ะ__ขอบคุณค่ะ
โดย : ผู้ปกครอง..
เมื่อ : 2009-10-31 22:25:00

คำตอบ

จากการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจารย์ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ชี้แจงดังนี้
เรื่องที่ 1 อ.ดวงพร ได้เก็บเงินค่าหนังสือนักศึกษาแพง เล่มละ 300 บาท
ข้าพเจ้าขอกราบเรียนตามความเป็นจริงว่า มีหนังสือประกอบการสอน 1 เล่ม พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการสอนที่ถ่ายเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากรายวิชาที่ข้าพเจ้าสอนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับวิชาที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคาร และสถาบันการเงิน เศรษฐกิจ การลงทุน เป็นต้น ซึ่งเอกสารดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าจาก
1.1 เว็บไซด์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ทุกเนื่อหาครอบคลุมหัวข้อของการเรียนการสอน
1.2 ค้นคว้าจากหนังสืออ่านประกอบเพิ่มเติม จากนิตยสารที่เกี่ยวข้อง นิตยสารการเงินธนาคารซึ่งเล่มละ 80 บาทออกเป็นรายเดือน ข้าพเจ้าอ่านและนำมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ซึ่งถ้านักศึกษาทุกคนต้องซื้อราคาต่อเล่มก็แพงเกินไป เพราะในแต่ละภาคเรียนต้องใช้หลายเล่ม เคยมีภาคเรียนที่ผ่าน ๆ มา ให้ไปค้นคว้าจากทางห้องสมุด ซึ่งจำนวนหนังสือมีเพียง 1 เล่ม และไม่เพียงพอต่อนักศึกษาที่เข้าไปศึกษาหาความรู้ และถ้าให้นักศึกษาค้นคว้าจากทางอินเทอร์เน็ตในกรณีนักศึกษาบางคนไม่สะดวก เพราะนักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์กันทุกคน/หากต้องเช่าชั่วโมงจากทางร้านอินเทอร์เน็ตก็เสียค่าชั่วโมง เพราะข้าพเจ้าเคยให้งานกลับไปทำในตอนแรกโดยค้นคว้าด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตผลปรากฎว่าไม่ไปค้นคว้างานที่มอบหมายกลับไปเล่นเกมส์ เป็นต้น
1.3 ตัวอย่างข้อสอบปรนัยและอัตนัยเป็นตัวอย่างของ ม.รามคำแหง, ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ตลอดจนตัวอย่างคำถามโครงการต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนความรู้และเอกสารที่ข้าพเจ้าได้ไปอบรมมา ข้าพเจ้ารวบรวมและให้ความรู้เพิ่มเติม และฝึกให้นักศึกษาทดลองทำเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ตลอดจนเป็นการเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น
เช่นกรณีที่ข้าพเจ้านำนักศึกษาสาขาวิชาการเงินไปศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวิทยากรบรรยายและถามคำถามกับนักศึกษา นักศึกษาตอบคำถามได้และได้รับการชมเชยและได้ของรางวัลจากวิทยากร ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งข้าพเจ้าค้นคว้าและรวบรวม และให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเพิ่มเติมขึ้นต้องถ่ายเอกสารเป็นชุด ๆ นักศึกษาอาจจะเข้าใจว่าเอกสารที่ถ่ายเอกสารเพิ่มเติมมาให้นั้นไม่รวมกับค่าหนังสือ
แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดในครั้งต่อ ๆ ไป ข้าพเจ้าจะไม่เป็นผู้ทำการถ่ายเอกสารที่เป็นข้อมูลประกอบการสอน โดยที่จะให้ต้นฉบับเอกสารต่าง ๆ มอบกับหัวหน้าห้องไปดำเนินการ/เก็บเงินกันภายในห้องด้วยตัวของนักศึกษาเอง

เรื่องที่ 2 กรณีที่ อ.ดวงพร ไม่ค่อยสอนเลย
ข้าพเจ้าขอกราบเรียนตามความเป็นจริงว่า ข้าพเจ้ามีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัตงานในหน้าที่ของความเป็นครูอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ ข้าพเจ้าสอนหนังสือมา 15 ปี ข้าพเจ้าจะระลึกเสมอว่า ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตัวและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เมื่อจบไปแล้วจะได้ไปแข่งขันในตลาดแรงงานต่อไป ถ้าในกรณีที่ข้าพเจ้าถูกกล่าวหาว่าวไม่ได้เข้าสอนเลย อาจเป็นเพราะข้าพเจ้าไปราชการ ติดงานต่าง ๆ ของสาขาวิชาการเงิน งานคณะบริหารธุรกิจ ทางมหาวิทยาลัยมีคำสั่งและได้มอบหมายให้ดำเนินการ ประชุมต่าง ๆ ที่เป็นการประชุมฉุกเฉิน และในกรณีที่ข้าพเจ้าขาดสอนในชั่วโมงใดข้าพเจ้าก็ทำการสอนชดเชยครบตามจำนวน ตามชั่วโมงและตามเนื้อหาหลักสูตรทุกประการ
แนงทางการแก้ไขปัญหา ข้าพเจ้าจะแจ้งนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และให้เหตุผลในการไม่เข้าสอนในชั่วโมงนั้นเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจใดและจะแจ้งวัน เวลาในการสอนชดเชยให้ทุกคนทราบพร้อมกัน

เรื่องที่ 3 กรณีการลงทะเบียนซึ่งผู้ปกครองอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการลงทะเบียนเรียน ซึ่งผู้ปกครองบอกว่าไม่สนใจลูกของเขา และการเปลี่ยนห้องในการลงทะเบียน
ข้าพเจ้าขอกราบเรียนตามความเป็นจริงว่า ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนวันลงทะเบียน ข้าพเจ้าจะนำใบเกรดในแต่ละห้อง ตรวจดูว่านักศึกษาคนใด G.P.A ต่ำหรือไม่/ลงได้กี่วิชา/จะพ้นสภาพหรือไม่ พร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างถูกต้องแก่นักศึกษาในการลงทะเบียน เพราะการลงทะเบียนเรียนจะต้องพบนักศึกษาก่อนตาม PM 20 พร้อมทั้งได้ติดขั้นตอนการลงทะเบียนไว้ที่หน้าห้องพักครู ห้อง 01405 ในกรณีที่วันลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องลงมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ห้อง 01405 ซึ่งเป็นห้องพักครูสาขาวิชาการเงิน เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนที่จะต้องไปลงทะเบียนที่ห้อง 01301 เพื่อลงทะเบียนในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (ESS) เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนโดยที่ข้าพเจ้าพบนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ก็ลงไปที่ห้อง 01301 เพื่อลงทะเบียนในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (ESS) โดยที่มีข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ 2 ท่านดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการลงทะเบียนครบทุกคน
แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้าพเจ้าต้องติดประกาศอย่างชัดเจนในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน อาจเป็นเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (ESS) นักศึกษายังอาจไม่เข้าใจขั้นตอนในการลงทะเบียนในครั้งนี้
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2009-11-11 09:35:00