A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การรับบุคลากรเข้าทำงานในสถานศึกษา

ตามที่สถานศึกษาวิทยาเขตสกลนครได้รับสมัครบุคลากรเพื่อรับเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งดิฉันเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่เป็นคนนอก ไม่รู้จักกับคนภายในแต่อย่างใด ทำให้เกิดข้อสังเกตุว่า ในการพิจารณารับบุคลากรมีการคัดเลือกเฉพาะคนภายในที่รู้จักกับบุคคลภายในเท่านั้น หากการเลือกปฏิบัติในระบบนี้ ขอให้ทางมหาวิทยาลัยงดลงประกาศให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบ หลายท่านจนเสียสละเวลาเพื่อมารอสอบ เสียเวลาขอใบรับรองแพทย์ที่ต้องออกจากโรงพยาบาลที่ต้องเสียเวลาเป็นวันๆ และยังเสียเงินค่าสมัครที่ใช้คำว่าเพื่อการสิบคัดเลือก แต่ในความเป็นจริงมีผลปรากฏชัดเจนว่าไม่ต้องการบุคคลภายนอกแต่อย่างใด
ขอแจ้งให้ทราบเพื่อพิจารณาตรวจสอบค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย : Popo
เมื่อ : 2020-05-25 12:12:00

คำตอบ

ตามที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยการสอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกระบวนการรับสมัครและสอบครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดที่ ๒ การจ้างลูกจ้างและการสรรหา ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน บุคคลที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นบุคคลที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ซึ่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบครั้งนี้เป็นบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ในส่วนหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นไปตามประกาศการรับสมัคร
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2020-07-14 09:11:00