A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : นักศึกษาพิการต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะได้สิทธิ์ตามพรบ.การจัดการศึกผาาสำหรับคนพิการ พศ.2551

ลูกชายชื่อนายรณกร โถเหลือง เป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ได้สมัครเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจต่อเนื่อง ปีการศึกษา2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว..ให้ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่6เม.ย. ปกติคนพิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย..ได้สอบถามห้องทะเบียนแล้วยังไม่มีความชัดเจน.จึงขอพึ่งสายตรงของท่าน..จะต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะเป็นไปตาม พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 รบกวนท่านโทรกลับที่ 0818439822 ด้วยค่ะ
โดย : ผู้ปกครอง
เมื่อ : 2020-04-05 23:00:00

คำตอบ

การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เดิม กำหนดการ
สอบข้อเขียน วันที่ ๒๑ ? ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศผลมีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
เปลี่ยน เนื่องจาก มีแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ งด การสอบข้อเขียน และ
สอบสัมภาษณ์ สำหรับ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรับผู้สมัครทุกคน เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
เมื่อราวเดือนต้นเมษายน ๒๕๖๓ ผู้ปกครองได้มาติดต่อสอบถามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเบื้องต้น สวท. ได้ชี้แจง เกี่ยวกับ การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการฯ นั้น มทร.อีสาน ยังไม่ประกาศ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา (กรณี มหาลัยฯ
ที่มีประกาศดังกล่าวฯ จะมีรายละเอียดการรับสมัครอยูในระเบียบการรับสมัครฯ เช่น ประเภทความพิการความพิการ สาขาวิชาที่มีความพร้อม จำนวน ) ทั้งนี้การรับนักศึกษาพิการ ต้องเกิดขึ้นจากการพูดคุยกันหลายหน่วยงาน เช่น คณะ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่ การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการปรึกษาหารือ
ดังนั้น การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการฯ ยังไม่สามารดำเนินการ
ได้ ณ ตอนนี้
๑. ระบุการดำเนินการ
- มทร.อีสาน จะร่วมหารือกับทุกฝ่าย และจัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา.................... (ในแต่ละปีการศึกษา)
๒. วิธีการดำเนินการ
อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๙ การยื่นคำขอรับการอุดหนุน ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นิสิต นักศึกษาพิการเข้าเรียนใน***ส่วนหรือจำนวนที่เหมาะสม เพื่อประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา เช่น เป้าหมายจำนวนรับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในสถาบัน ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา คณะ สาขาวิชาที่จะเปิดรับ วิธีการคัดเลือก การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

๓. ข้อเสนอแนะ
๑. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ประสานแจ้งคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมทำแผน
ความพร้อมรองรับนักศึกษาพิการ (เป้าหมาย ประเภทความพิการ วิธีการคัดเลือก สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ)
๒. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ รวบรวมแผนการรับนักศึกษาพิการ กรณี คณะฯ มีความ
พร้อม นำเสนอเพื่อพิจารณา เสนอคณะกรรมการบริหารมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CEO) และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามลำดับ ต่อไป
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดทำประกาศนโยบายประกาศ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา.......... (กรณีเห็นชอบ ตามที่คณะฯ จัดทำแผน)
๔. ระยะเวลาดำเนินการ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ? ๒๕๖๕

ดังแนบเอกสาร หนังสือ ที่ อว ๐๒๒๖.๒/ ว๒๙๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๖ แผ่น (๑๑ หน้า)

โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2020-05-27 08:48:00