A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การศึกษาดูงาน

การพัฒนาการเรียนการสอน
-บางครั้งความรู้ในมหาลัยอาจเก่าล้าสมัย
-บางครั้งไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือให้ฝึกปฎิบัติ
-บางครั้งความรู้ผู้สอนไม่เพียงพอ
-บางครั้งต้องการให้ นศ.ได้รับรู้เทคนิคการทำงานจริงของโลกภายนอก
-บางครั้งต้องการให้ นศ.ได้ทราบปัญหาและการแก้ปัญหาจริง
-ทั้งหมดที่กล่าวมาบางครั้งจำเป็นต้องพา นศ.ไปศึกษาดูงานภายนอกมหาลัย
-แต่มีระเบียบ กฎ พาหนะ งบประมาณที่ไม่เอื้อในการออกนอกมหาลัย
-ในฐานะผู้รับผิดชอบในรายวิชาบางทีคิดแล้วคิดอีกคุ้มไหมที่จะพาไป
ความรู้ที่ได้กับหากเกิดอุบัติเหตุแถมต้องใช้เงินส่วนตัว
-แต่พอได้เห็นแววตาของ นศ.เมื่อได้ออกไปเห็นของจริง ลงมือทำกับของจริง
ก็ลืมสิ่งที่กังวลทุกครั้ง
-ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร เลยนึกขึ้นได้ว่ายังมีท่านอยู่
โดย : นักวิชาเกิน
เมื่อ : 2018-05-02 07:22:00

คำตอบ

เรียน นักวิชาเกิน

มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณที่ให้ความสำคัญและความสนใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

เรื่องความต้องการให้นักศึกษามีความทันสมัยเท่าทันกับโลกภายนอก โดยท่านเน้นว่าไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ให้ฝึกปฏิบัติ ความรู้ในมหาวิทยาลัยอาจเก่าล้าสมัย บางครั้งค้องการให้นักศึกษาได้ทราบปัญหาและการแก้ไขปัญหาจริง แต่กฎระเบียบไม่เอื้ออำนวย งบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอตอบคำถามท่านดังนี้

มหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องการทำงานได้จริงของบัณฑิตที่จบจาก มทร.อีสาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษา ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาในทุกๆ มิติตามที่ท่านได้กล่าวมา ทั้งทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและใช้จริงในอุตสาหกรรม ต้องแก้ไขจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และกฎระเบียบได้รองรับการศึกษาระบบสหกิจศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 แล้ว นอกจากนี้อาจารย์ผู้นิเทศนักศึกษาสหกิจจะได้มีโอกาสไปสัมผัสกับงานจริงเพื่อให้คำแนะนำที่ดีแก่นักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดทักษะที่สูงขั้น

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากอาจารย์สนใจดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาแล้ว ท่านย่อมได้ประโยชน์หลายอย่างจากการกระทำนั้น ทั้งทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ และตัวท่านได้รับความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

ในนามของมหาวิทยาลัยฯ อธิการบดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยฯ จะได้ตระหนักถึงภาระรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ ตามที่สังคมได้คาดหวังไว้ ส่วนเรื่องงบประมาณนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และพยายามที่จะสร้างเครือข่ายเพื่อให้สังคมยอมรับการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น อันจะนำมาซึ่งงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ไม่เฉพาะงบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว หากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ย่อมจะส่งผลที่ต่อทุกฝ่าย

ขอบคุณครับ
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2018-07-09 09:29:00