A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ขอรายละเอียดเงินค่าตำแหน่งทางวิชาการ

1 เงินค่าตำแหน่ง ผศ รศ ศ ของมหาวิทยาลัย ใช่เอางบจากที่หักเงินเดือนพนักงานไปจ่ายหรือไม่
2 หักเฉพาะเงินเดือน พนักงาน หรือว่า ข้าราชการก็หักในอัตราเท่ากันเหมือนกัน
3 ตำแหน่งทางวิชาการตอนนี้ พนักงาน หรือว่า ข้าราชการมีมากกว่ากัน
4 ในการปรับการขอตำแหน่งให้ง่ายขึ้น ในอนาคต ถ้าพนักงานทุกคนมีตำแหน่งทางวิชาการกันหมด จะเอางบจากที่ไหนมาจ่าย
โดย : เสี่ยวเอ้อ
เมื่อ : 2013-07-14 11:04:00

คำตอบ

1. เงินตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ของข้าราชการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร
2. เงินตำแหน่งวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายบุคลากร งบเงินอุดหนุน
3. เงินตำแหน่งวิชาการของข้าราชการจะได้รับเงินตำแหน่งวิชาการ และค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการ ดังนี้ (เงินตำแหน่งวิชาการ/ค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการ)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,600/5,600
- รองศาสตราจารย์ 9,900/9,900
4. เงินตำแหน่งวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับเฉพาะเงินตำแหน่งวิชาการ ดังนี้ี (เงินตำแหน่งวิชาการ/ค่าตอบแทนเงินตำแหน่งวิชาการ)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,600/ -
5. การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วยการพิจารณาและหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ดร. พ.ศ. 2551 และประกาศ ก.พ.อ. หากบุคลากรสายวิชาการรายใดได้รับการแต่งตั้งจะได้รับจัดสรรจากงบอุดหนุนทุกราย
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2013-08-01 10:26:00