A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ร้องเรียน

เนื่องจากนักศึกษา มทร.ขอนแก่น ได้ส่งเอกสารยื่นเรื่องขอลงทะเบียนนอกแผน เพื่อขอจบในภาคเรียนที่1/2556 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.2556 จนมาบัดนี้ วันที่10 มิ.ย. 2556 ยังสรุปไม่ได้ว่าจะเปิดรายวิชาได้วันไหน ทำให้นักนักศึกษาต้องเสียค่าปรับโดยไม่ใช่ความผิดของนักศึกษา มันเป็นความล่าช้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์
พอจะจ่ายเงิน ทางการเงินเขาไม่รับรู้เพราะมันระเบียบของทางการเงิน ที่จ่ายช้าก็ต้องเสียค่าปรับ (อยากถามว่านี่มันคือความผิดของนักศึกษาหรอคะ)
โดย : นักศึกษา มทร.ขอนแก่น
เมื่อ : 2013-06-10 10:19:00

คำตอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนปกติ โดยออกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนปกติ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐ (ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)
๒. ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษาในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
๒.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนปกติ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ ? ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีนักศึกษายื่นคำร้อง จำนวน ๓๕๙ คน จำนวน ๔๓ รายวิชา ๔๕ กลุ่มเรียน และได้รับการอนุมัติ จำนวน ๑๗ รายวิชา ๑๙ กลุ่มเรียน (ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒)
๒.๒ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนปกติ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ? ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ หลังจากประกาศผลระดับคะแนนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีนักศึกษายื่นคำร้อง จำนวน ๔๗ คน ๔ กลุ่มเรียน และได้รับการอนุมัติ จำนวน ๔ รายวิชา ๔ กลุ่มเรียน (ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓)
๒.๓ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แจ้งผลการพิจารณาให้สาขาวิชา จัดทำตารางเรียนประจำสาขาวิชา และตารางสอนประจำผู้สอนรายวิชาที่ขอเปิดจากนั้น สำนักงานคณบดีฯ รวบรวมเอกสารดังกล่าว ติดประกาศแจ้งนักศึกษา พร้อมทั้งแจ้งงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อดำเนินการต่อไป
๒.๔ สำหรับนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดรายวิชานอกแผนการเรียนปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ทางสำนักงานคณบดีฯ ได้ขออนุมัติให้มีการสอนชดเชยตั้งแต่วันที่ ๓ ? ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ และขออนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ตั้งแต่วันที่ ๓ ? ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ (ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔)
๒.๕ สำหรับนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดรายวิชานอกแผนการเรียนปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ทางสำนักงานคณบดีฯ ได้ขออนุมัติให้มีการสอนชดเชยตั้งแต่วันที่ ๓ ? ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และขออนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ตั้งแต่วันที่ ๓ ? ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ (ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕)
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2013-07-03 10:20:00