A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การโอนหน่วยกิต

หนูอยากทราบว่าถ้าหากสอบตรงติดแล้วสามารถโอนหน่วยกิตได้ไหมค่ะ ?
เปอร์เซ็นต์ของการโอนหน่วยกิตจะมีมากน้อยเพียงใด แล้วมีกานโอนหน่วยกิตตอนเทอม2ได้ไหมค่ะ คือหนูอยากย้ายหน่วยกิตมากที่เทคโนฯมากๆเลยค่ะ เพราะตอนนี้ทางบ้านมีปัญหาอย่างหนัก ตอนนี้หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศิลปากร อยากจะย้ายหน่วยกิตมาเรียน บัญชี ที่เทคโนฯ ซึ่งตอนนี้หนูพยายามเรียนเก็บหน่วยกิตเฉพาะที่ใช้ในคณะหนูที่อยากเข้า แต่ไม่ทราบว่าจะโอนได้มากน้อยเพียงใด ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย : นักศึกษาอยากโอนหน่วยกิต
เมื่อ : 2013-06-09 19:57:00

คำตอบ

ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา ขอชี้แจงดังนี้
คำถามข้อ ๑. กรณีสอบเข้าศึกษาตามระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้แล้ว สามารถโอนหน่วยกิตได้หรือไม่
คำชี้แจง สามารถนำรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเดิมมายื่นขอเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่นักศึกษาสอบเข้าได้ และจำนวนหน่วยกิตที่สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนได้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน

คำถามข้อ ๒. เปอร์เซ็นต์ของการโอนหน่วยกิตจะมากน้อยเพียงใด
คำชี้แจง รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะสามารถเทียบโอนได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต แต่ทั้งนี้รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ

คำถามข้อ ๓. โอนหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ ๒ ได้ไหม เพราะอยากจะย้ายหน่วยกิตมาเรียน บัญชี
คำชี้แจง หากกรณีดังกล่าวเป็นการขอโอนย้ายข้ามสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และข้อบังคับของสถานศึกษาเดิม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยด้วย

ข้อสังเกต ไม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ถาม เช่น ศึกษาอยู่ชั้นปีที่เท่าไหร่ หลักสูตรสาขาวิชาใด ทราบเพียงแต่เรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2013-06-25 10:57:00