A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การปรับลดค่าตอบแทนเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

เพิ่งเห็นบันทึกข้อความประกาศออกมาเรื่องการปรับลดค่าตอบแทนเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย เลยอยากเรียนถามท่านอธิการว่าเป็นเพราะเหตุผลใด เนื่องจากในทุกวันนี้การส่งบทความหรืองานวิจัยเผยแพร่ของมหาลัยเราก็มีไม่มาก การกระตุ้นด้วยเงินค่าตอบแทนก็น่าจะเป็นเรื่องที่สมควร เพื่อที่จะได้มาซึ่งการยอมรับในทางวิชาการ ชื่อเสียง และค่าคะแนนเมื่อมีการตรวจประเมิณ แต่กลับกันโดยมีการปรับลดเงินสนับสนุนในส่วนนี้ การที่จะได้มาซึ่งบทความวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี impact factor สักเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และถ้ามองถึงเรื่องนี้ มหาลัยเรายังใหม่ในเรื่องงานวิจัยอยู่ด้วยซ้ำ น่าจะมีการกระตุ้นและสนับสนุนเพื่อที่จะให้สมกับคำว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี หรือผมเข้าใจผิดเพราะเท่าที่พบเห็น มหาลัยเราจะเน้นไปในด้านกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลอยกระทง หรือล่าสุดคือการแข่งขันกีฬาบุคลากร ที่จะมีการตื่นตัวเข้าร่วมกันมาก เลยมีการสนับสนุนในส่วนนี้ ถ้าเทียบน้ำหนักคะแนนระหว่างกิจกรรมหรือการแข่งกีฬา กับคะแนนด้านงานวิจัย ในส่วนของกิจกรรมให้คะแนนมากกว่าหรื่อไม่ จึงเรียนมาเพื่อขอคำชี้แนะ
โดย : พนักงานในสถาบันอุมดมศึกษา
เมื่อ : 2013-04-30 21:13:00

คำตอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอชี้แจง ดังนี้
ความเป็นมา
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำเนินงานจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีอธิการบดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ทั้งนี้ ในระเบียบฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ไว้อย่างชัดเจน (เอกสารแนบ ๑)
หลักฐาน : เอกสารแนบ ๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๒ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน มีการเผยแพร่บทความวิจัยมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ (เอกสารแนบ ๒) และได้ออกประกาศเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ (เอกสารแนบ ๓)
หลักฐาน : เอกสารแนบ ๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
เอกสารแนบ ๓ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒)๓ และจากตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๕๕ ให้ดำเนินการรวมประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๑ และ ๒ เข้าด้วยกัน (เอกสารแนบ ๔ และ ๕)
หลักฐาน : เอกสารแนบ ๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เอกสารแนบ ๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
๔ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีการพิจารณาปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ ๖)
หลักฐาน : เอกสารแนบ ๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๕ เนื่องด้วยได้มีการปรับโครงสร้างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยใหม่ ประกอบกับตำแหน่งประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ อธิการบดี จึงจำเป็นต้องนำเอาประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเห็นชอบให้ออกประกาศได้ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา (เอกสารแนบ ๗ และ ๘)
หลักฐาน : เอกสารแนบ ๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารแนบ ๘ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

การสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๑ กองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้จัดสรรงบประมาณ ในการสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดตีพิมพ์
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้มีการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ จำนวน ๔๓ เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๓,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๖๕ เรื่อง เป็นเงิน ๑,๑๗๑,๓๔๑.๓๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์ (เอกสารแนบ ๙ และ ๑๐)
หลักฐาน : เอกสารแนบ ๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอกสารแนบ ๑๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒ มหาวิทยาลัย โดยกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตระหนักถึงความสำคัญของการตีพิมพ์บทความ
วิจัย ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดังนั้นจึงจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ เพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑ ของงบรายได้ (ประมาณ ๓ ล้านบาท) เท่านั้น เนื่องจากงบประมาณจำนวนจำกัด คณะกรรมการบริหารกองทุนจึงมีนโยบายให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อมหาวิทยาลัยและนักวิจัย ดังนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกำหนดงบประมาณในการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้นจากเดิม เป็น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑๑ และ ๑๒)
หลักฐาน : เอกสารแนบ ๑๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารแนบ ๑๒ บันทึกข้อความ ที่ สวพ.๑๓๗๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จากการแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งสองด้านดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยังคงให้ความสำคัญ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งการดำเนินการปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในแต่ละครั้งจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ถี่ถ้วน โปร่งใส จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานบริหารกองทุนอย่างเหมาะสม
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2013-07-01 10:16:00