A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ขอเปิดรายวิชาการเงินธุรกิจ

ผมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาสารสนเทศ ปีที่ 4 สมทบ
เนี่องจากวิชาการเงินธุรกิจ ไม่เปิดให้ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน
ชึ่งเป็นวิชาบังคับที่ต้องเรียน ชึ่งพวกกระผมเหลื่อวิชานี้วิชาเดียวก็จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ ถ้าวิชานี้ไม่เปิด พวกกระผมก็ต้องเสียเวลาเรียนวิชานี้ อีก 1 ปี ซึงเป็นการตัดอนาคตของพวกกระผม
จึงขอความอนุเคราะห์ด้วยคับผม
ลงชื่อ 1.นายประณต เพ็ชรนาวาส
2.นายศักดิ์รพี แรมฉิมพลี
3.นางสาวปาลิกา อนุศิริ
4.นายอาทิตย์ ม่วงศิลา
โดย : นายประณต เพ็ชรนาวาส
เมื่อ : 2013-03-22 18:43:00

คำตอบ

เนื่องจากนักศึกษายื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาการเงินธุรกิจ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ หลังกำหนดเวลานักศึกษาขอรับใบคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ที่สำนักงานคณบดี และยื่นต่อคณบดี คณะฯ ที่นักศึกษาอยู่ (โดยเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นในใบคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน) ในระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามประกาศกำหนดการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
คณะฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณารายวิชาที่นักศึกษาขอเปิดรายวิชา และผลการพิจารณาคณะไม่เปิดรายวิชาการเงินธุรกิจ เนื่องจากรายวิชาการเงินธุรกิจ มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไม่ควรจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเงินธุรกิจในภาคการศึกษาฤดูร้อน
โดยมีการดำเินินการดังนี้
๑. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแล เรื่อง แผนการเรียนตลอดหลักสูตรแบบรายบุคคลของนักศึกษาในความดูแล
๒. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประสานนักศึกษาในความดูแลถึงกำหนดการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน เพื่อให้ปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลา
๓. ให้ฝ่ายวิชาการและวิจัย เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2013-05-03 09:37:00