A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : วี่แววฐานเงินเดือนพนักงาน ครับ

เรียน อธิการ มทร.อีสาน
ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับ เห็นรัฐบาลประกาศมาเป็นปีแล้ว ทางมหาวิทยาลัยไม่เห็นดำเนินการอะไรเพิ่มเติมเรื่องเงินเดือนพนักงานสายวิชาการเลย ก็เลยสงสัยครับ อยากฟังคำอธิบายที่นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารบุคลากรเพิ่มเติมสักนิดครับ

นับถือครับ
โดย : พนักงานตัวน้อย
เมื่อ : 2013-01-15 11:04:00

คำตอบ

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)๖/ว๑๕๘๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้ง ๗๙ แห่ง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและคำนวณเงินเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่ิมเติมต่อคณะรัฐมนตรี
สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ โดยปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้น รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จะได้รับการบรรจุบนฐานเงินเดือนที่สูงกว่าเดิม และข้าราชการที่บรรจุอยู่ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จะได้รับเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด ซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดินด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศง ๒๕๕๖ แต่จัดสรรให้เฉพาะอัตราที่เป็นอัตราใหม่ไม่ครอบคลุมกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเดิมที่จ้างก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและคำนวณเงินเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2013-03-07 15:32:00