A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : บ้านพักอาจารย์

เรียน ท่านอธิการ ครับ
ทำไมบ้านพักครู(โคราช)ที่ว่าง จึงซ่อมแซม แล้วเปิดให้เจ้าหน้าที่ พึ่งเข้ามาเป็นครู 2-3 ปี เข้าไปอยู่ ไม่ทราบว่า ผอ.ฝ่ายบ้านพัก และกรรมการพิจารณากันอย่างไร ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบ และภาพลักษณ์ ผู้บริหารอย่างยิ่ง ผมก็อยากได้บ้านเหมือนกัน เพราะครอบครัวอยู่กันหลายคน
โดย : อยากเห็นเทคโน ดีขึ้น
เมื่อ : 2012-12-03 14:59:00

คำตอบ

แผนกงานบริการและสวัสดิการ ขอชี้แจงว่า
กรณีที่ ๑ เรื่องบ้านพักครูที่ว่าง จัดเป็น ๒ กลุ่ม คือ
๑.๑ กลุ่มที่ำชำรุดมาก รอรื้อถอน มีเจ้าหน้าที่บางรายขอเข้าอยู่ โดยมีเงื่อนไข หากมหาวิทยาลัยฯ ต้องการรื้อถอน ยินดีย้ายออกภายใน ๑ เดือน
๑.๒ กลุ่มที่ชำรุด ที่พอซ่อมแซมได้ อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดให้ขอ โดยให้ผู้ขอดำเนินการซ่อมแซมเอง
กรณีที่ ๒ ทำไมจึงเปิดให้เจ้าหน้าที่ พึ่งเข้ามาเป็นครู ๒ - ๓ ปี เข้าไปอยู่
คณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก ได้พิจารณาจาก เกณฑ์การพิจารณาการขอใ้ช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านข้าราชการ ดังนี้
๑. ผู้ขอใช้สิทธิ์ในการเข้าพักต้องเป็นข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เทียบเท่าระดับ ๕ ขึ้นไป
๒. ผู้ขอใช้สิทธิ์ต้องไม่มีที่พักอาศัยตามทะเบียนบ้านในเขต อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยพิจารณาจากสำเนาทะเบียนบ้าน
๓. การขอใช้สิทธิ์ ในการขอที่พักอาศัย ให้ใช้ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน เป็นตำแหน่งในการพิจารณา
๔. ผู้ขอใช้สิทธิ์ในการเข้าพักอาศัย ต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันขอใช้สิทธิ์
๕. เมื่อผู้ขอใช้ิสิทธิ์ในการขอ หากมีอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาตำแหน่งและอายุราชการเดิม ที่ปฏิบัติงานมาพิจารณา
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2013-02-01 17:04:00