A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ขอคำชี้แจงเรื่อง อัตราเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดรศึกษา

ตามที่รัฐบาลประกาศนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 นั้น..ทำให้หลายๆ มหาวิทยาได้ทำการปรับอัตราเงินเดือนของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ ทั้งในส่วนของปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แต่ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกสาน ยังไม่ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการของทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งทำให้ในปัจจุบัน พนักงานราชการ ซึ่งมีวุฒิปริญญาตรี ได้รับเงินรายได้ 15,000 บาท ซึ่งมากกว่าเงินเดือนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโทและได้รับเงินเดือนเพียง 11,790 บาท อีกทั้งเงินเดือนอาจารย์ในส่วนของลูกจ้างเงินรายได้วุฒิปริญญาโท ที่ได้รับ 15,300 บาท ยังมากกว่าเงินเดือนอาจารย์ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาอีกเช่นกัน ทั้งที่คุณวิฒิทางการศึกษาไม่ได้แตกต่างกัน ปัญหาดังกล่าวจึงอยากเรียนให้ผู้บริหารได้รับทราบเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบหนึ่งปี ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำการชี้แจงใด ๆ เมื่อมีการทวงถามจากผู้บริหารประจำคณะก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านอธิการบดีจะได้รับทราบถึงปัญหาความเลื่อมล้ำดังกล่าวที่ไม่เป้นธรรมต่อลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานให้อุทิศตนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งคับ
โดย : อาจารย์ ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วข.ขอนแก่น
เมื่อ : 2012-11-10 10:35:00

คำตอบ

มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายจะปรับฐานอัตราเงินเดือนให้เป็นฐานเดียวกัน (เท่ากับอัตรา ๑.๕) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-11-27 11:04:00