A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การย้ายมหาลัยครับ

ตอนนี้ผม ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยพะเยาครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 1 ครับ คือผมอยากย้ายมาที่ มหาลัยราชมงคลอีสานครับ เพราะมันใหกล้บ้านครับ เกรด เฉลี่ย 2.24 ครับ
ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ

ขอบคุณครับ
โดย : นิสิต
เมื่อ : 2012-11-02 19:39:00

คำตอบ

กรณีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น มีความประสงค์ต้องการย้ายสถานศึกษามายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีขั้นตอนดังนี้
- นักศึกษาติดต่อมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักศึกษา เพื่อดำเนินการกรอกแบบฟอร์มขอโอนย้ายสถานศึกษา (หากมี) หรือ ทำบันทึกข้อความขอโอนย้ายสถานศึกษาโดยต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
- เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับเรื่องการขอโอนย้ายสถานศึกษาแล้ว และทางคณะ และสาขายินดีรับนักศึกษาแล้ว
- ทางคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำเนินการแจ้งหนังสือตอบรับยินดีรับนักศึกษาไปทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
- มหาวิทยาลัยต้นสังกัดทำหนังสือส่งตัวนักศึกษา พร้อมแนบใบรายงานผลการศึกษามายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ดำเนินการบันทึกประวัติและผลการเรียนของนักศึกษา

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น มีดังนี้
1. นักศึกษาที่ขอโอนมาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
2. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติ
- ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยการเทียบโอนผลการเรียนต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ลักษณะต้องห้้าม
- เป็นคนวิกลจริต หรือ โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-11-27 10:39:00