A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์วารสาร

เรียน อธิการบดี
สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยโดยการดำเนินงานของ สวพ ที่เปิดให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศได้รับเงินสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยตามระเบียบว่าด้วยการสนับสนุนดังกล่าว พบว่า มีการดำเนินงานล่าช้า ทั้งนี้ในกรณีของข้าพเจ้าเอง (ในกรณีอาจารย์ท่านอื่นอาจจะคล้ายกัน)ที่ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนไปตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2555 บัดนี้ก็ล่วงเวลามากว่า 6 เดือน แล้วยังไม่ได้รับการเบิกจ่ายแต่อย่างใด จึงใคร่เรียนถาม อธิการบดีว่า เหตุใดการเบิกจ่ายจึงล่าช้ากินเวลาล่วงถึงครึ่งปี หากเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจมีผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย รวมถึงขวัญและกำลังใจในการทำวิจัยด้วยครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
โดย : วิเชียร
เมื่อ : 2012-10-29 17:14:00

คำตอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ขอชี้แจงข้อร้องเรียนดังนี้
1. เนื่องจากมีการปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้มีการลงนามประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม 2555 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง รักษาราชการแทนอธิการบดี ในขณะนั้น
2. ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ใหม่ ประกอบกับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ อธิการบดี จึงจำเป็นต้องนำเอาประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา
3. ในขณะนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ตามประกาศกองทุนฯ เป็นที่เรียบร้อย คงค้างเฉพาะผู้ส่งขอรับการสนับสนุนฯ รายใหม่ และผู้ขอรับการสนับสนุนบางราย ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเีอียดประกอบการพิจารณาเพิ่ิมเติม
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-11-16 10:39:00