A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : แฟลตที่พักสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่

เรียน อธิการบดี

ผมเพิ่งได้รับบรรจุเข้าทำงานเพื่อใช้ทุนที่ มทร อีสาน ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย แต่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยครับ ซึ่งตอนนี้ต้องไปเช่าที่พักอยู่ข้างนอกมหาวิทยาลัยครับ ซึ่งทำให้ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเช่าเนื่องจากเงินเดือนก็ไม่มากมายอะไรครับ จึงอยากเรียนถามเรื่องแฟลตที่พักให้พนักงานในมหาลัยครับ ทราบมาว่าบางห้องก็ยังว่างอยู่แต่ไม่มีการสำรวจอย่างชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ บางห้องก็ให้คนอยู่มาอยู่แทนให้ญาติหรือหลานเป็นต้น บางคนลาไปศึกษาต่อก็ไม่คืนห้องซึ่งถ้าลาไปศึกษาต่อน่าจะให้คนอื่นได้เข้าพักบ้างน่ะครับ จงอยากเรียนให้ท่านอธิการบดีได้เข้ามาดูในส่วนนี้ด้วยครับ ทั้งนี้ผมกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างมากครับเรื่องที่พักอาศัย เพราะที่วิทยาเขตอื่นเช่นที่สกลนครก็จัดสรรแฟลตให้อาจารย์ใหม่ได้เลย จึงอยากเรียนท่านว่าเรื่องสวัสดิการของพนักงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญน่ะครับ ผมกลัวว่าถ้าเราไม่จัดการกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง มันจะทำให้เกิดปัญหาสมองไหลได้น่ะครับ เสียดายพวกเรียนจบสูงๆมา มาทำงานให้ท่านได้สักพักก็ออกไปอยู่ที่อื่นแล้ว

ขอแสดงความนับถือ
โดย : อิทธิพล
เมื่อ : 2012-10-28 02:07:00

คำตอบ

กรณีที่ ๑ เรื่องห้องว่าง
แผนกงานบริการและสวัสดิการ ได้สำรวจ หอพัก แฟลต และบ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีห้องว่าง ๑๖ ห้อง และบ้านพัก ๙ หลัง ขณะนี้ อยู่ในระหว่างดเนินการเสนอให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก พิจารณาประกาศให้ผู้มีสิทธิ์และคุณสมบัติตามประกาศ "การเข้าพักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคอีสาน นครราชสีมา" ได้ขอใ้ช้ิสิทธิ์เข้าพักในหอพักต่อไป

กรณีที่ ๒ เรื่องการสวมสิทธิ์
คณะกรรมการมีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมอบกองกลาง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำประกาศ ขอเข้าตรวจสอบ การเข้าพักอาศัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายละเิอียดดังนี้
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้พักอาศัย
- ตรวจสอบผู้ได้สิทธิ์เข้าพักอาศัย ได้ใช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยจริงหรือไม่
- ตรวจสอบมิเตอร์ค่าน้ำประปา และมิเตอร์กระแสไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- กรณีลากศึกษาต่อ ให้สงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-11-27 11:17:00