A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การลงรีเกรดของนักศึกษา

ผมนายกฤษดา ไชยตะมาตย์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อยากจะสอบถามเรื่องการรีเกรด ตอนนี้ผมได้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่4 ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 2.47 และผมต้องการจะขอรีเกรดในวิชาที่ผมได้เกรดน้อย ผมสามารถลงเรียนรีเกรดได้ไหมครับถ้าไม่สามารถลงได้เนื่องจากสาเหตุใด
โดย : กฤษดา ไชยตะมาตย์
เมื่อ : 2012-06-18 08:52:00

คำตอบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า
จากการตรวจสอบของฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล นักศึกษาเ้ข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การลงทะเบียนเรียนช้าหรือการลงทะเบียนเรียนแทนมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
- รายวิชาใดที่นักศึกษาได้รับคะแนน D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีกก็ได้ การลงทะเบียนเรียนซ้ำนี้เรียกว่า "การเรียนเน้น" (Regrade)
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-06-28 16:33:00