A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ระบบสารสนเทศมหาลัย

ระบบสารสนเทศมหาลัยไม่ได้เรื่อง เป็นมาตลอด เช่นการลงทะเบียน การกรอกเอกสารประวัติ เน็ตช้า กองทุน
โดย : num
เมื่อ : 2012-06-01 16:14:00

คำตอบ

สำันักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอชี้แจงดังนี้
จากการพิจารณาข้อร้องเรียนสามารถสรุปประเด็นปัญหา คือ
1. การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศช้า จากการตรวจสอบและวิเคราะห์อาจเกิดจากระบบการให้บริการสารสนเทศนั้น ๆ มีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมากอาจทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง เช่น การลงทะเบียน การกรอกเอกสารประวัติ กองทุน ซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเืทศ
2. การใช้อินเตอร์เน็ตช้า การใช้บริการเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2555 การให้บริการเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมีปริมาณการใช้อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ค่าปริมาณการใช้ออกสู่อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 412.48 Mbps จาก 1 Gbps และปริมาณการใช้ในกลุ่มเครื่องแม่ข่ายอยู่ที่ 140.13 Mbps จาก 1 Gbps ซึ่งสามารถให้บริการได้ตามปกติ ดังนั้นการใช้อินเตอร์เน็ตช้่าอาจเกิดจากปัจจัยอื่น เช่น เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ สถานที่และบริเวณที่เชื่อมต่อเครือข่ายไม่เหมาะสม (กรณีใช้เครือข่ายแบบไ้ร้สาย) และการใช้เครือข่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้น
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-07-17 10:05:00