A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ย้ายจากภาคปรกติไปเรียนภาคสมทบได้ไหมค่ะ

หนูมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจภาคปรกติแต่อยากจะย้ายไปเรียนภาคสมทบได้ไหมค่ะตอนนี้ยังไม่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่รบกวนอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยค่ะ
โดย : พรชนก ปักกาเวสา
เมื่อ : 2012-05-12 16:32:00

คำตอบ

คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการตรวจสอบระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จึงขอชี้แจงดังนี้
๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๒. เมื่อเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แล้ว นักศึกษามีสิทธิ์เขียนคำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชา/ย้ายภาคเวลาศึกษา (แบบฟอร์ม สวส.-ทบ.-๓๒๑๓) เพื่อขอย้ายเวลาการศึกษาจากภาคปกติเป็นภาคสมทบ ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดที่ ๓ การลงทะเบียนเรียน ข้อ ๑๘ การขอเพิ่มรายวิชา การเปลี่ยนกลุ่มเรียน และการขอถอนรายวิชา ตาม(๑) ดังนี้ "นักศึกษาที่จะขอเพิ่มรายวิชาเรียนหรือการเปลี่ยนกลุ่มเรียน ต้องทำภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน"
๓. นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคสมทบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๑
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-05-28 13:31:00