A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สวัสดีครับ ข้อถามอะไรหน่อยครับ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ทำไมตองให้เหมาจ่าย เช่น ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย 3500 บาท ค่าธรรมเนียม 2000 บาท ค่าหน่วยกิต 150 บาท ถ้าลง 9 หน่วยกิต 1350 บาท ถัามีค่าห้องสมุด 200 ค่าคอมพิวเตอร์ 200 รวมเป็น 3750 บาท อันนี้ดีสำหรับนักศึกษา แต่ถ้าพวกที่ลง แค่ 3 หนวยกิต ให้เหมาจ่าย เลย 3500 บาท ท่านคิดว่าอย่างไรครับ มันยุติธรรมไหมครับ กระผมว่าให้นักศึกษาเลือกลงและจ่ายตามที่ลงทะเบียนจะดีกว่านะครับ อันนี้เหมาจ่าย ไม่รู็้ว่าเสียค่าอะไรบ้างผู้ปกครองผมก็ถามมาตลอด มันไม่ชีแจงว่าจ่ายค่าอะไรบ้างเลย ไม่ยุติธรรม โปรดพิจารณาด้วยครับ เงินทองไม่ได้หามาได้ง้ายๆ ผู้ปกครองล้วนเป็นชาวนาชาวไร่ ทั้งนั้น
โดย : นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เมื่อ : 2012-03-12 12:38:00

คำตอบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแ้จ้งว่า ในการออกประกาศการเรียกเก็บเงินแบบเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงประโยชน์ของนักศึกษาเป็นหลัก เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของแต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมแ้ล้ว
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-03-30 14:41:00