A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : เงิน**้ฉุกเฉิน จากกองทุนสวัสดิการ จ่ายช้ากว่ากำหนด

กระผมได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการและยื่นขอ**้ฉุกเฉิน จากกองทุนสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 54 เนื่องจากคณะกรรมการฯ แจ้งว่าให้ยื่นคำร้องไม่เกินวันที่ 4 มกราคม 55 และได้ทราบจากประกาศหน้าเวบ มทร.อีสาน อนุมัติเงิน**้ฉุกเฉินวันที่ 12 มกราคม 54 ทำให้กระผมคิดว่าคงจะได้รับเงิน**้ฯ พร้อมกันเงินเดือน ณ สิ้นเดือนมกราคม 55 จนระยะเวลาล่วงเลยถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 55 ก็ยังไม่เห็นเงิน**้เข้าบัญชีธนาคารของกระผมเลย

ผมได้สอบถามผู้**้หลายๆ คนก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันว่า ได้รับเงินช้ากว่ากำหนด ซึ่งการปฏิบัติ กับระเบียบไม่สอดคล้องกัน หรือเป็น สองมาตรฐานหรือปล่าวครับ ที่กองกลาง และการเงิน ทำไมถึงทำงานล่าช้านัก มีมาตรฐานการทำงานหรือไม่

ผมคิดว่าการที่บุคลากรเดือดร้อน หรือต้องการเงินเพื่อดำรงชีพและใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆ คงไม่ขอ**้หรอกครับท่าน การ**้ฉุกเฉินก็คงจะเป็นฉุกเฉินจริงๆ ไม่ใช่**้สามัญฯ หรือประเภทอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด สหกรณ์ รม. ยังให้สิทธิผู้**้ยื่นช่วงเช้า และได้รับอนุมัติเงินและตัวเงินช่วงบ่าย ไม่เกิน 16.30 น.ครับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
โดย : พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อ : 2012-02-02 14:01:00

คำตอบ

กองคลัง ขอเรียนชี้แจงข้อร้องเรียนสายตรงอธิการบดี ดังนี้
1. ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบายในการจ่ายเงิน***้ฉุกเฉินพร้อมเงินเดือน โดยจ่ายผ่านระบบ Payroll ทุกเดือน
2. วิทยาเขตในสังกัด จะได้รับเงิน***้ฉุกเฉิน โดยฝ่ายเบิกจ่ายได้ทำใบเบิกขออนุมัติจ่าย และฝ่ายการเงิน โอนเงิน***้ที่ได้รับอนุมัติให้วิทยาเขต ก่อนวันจ่ายเงินเดือน 3 วันทำการ

แผนกงานบริการและสวัสดิการ ขอเรียนชี้แจงดังนี้
กรณีที่ 1. เรื่องได้รับเงิน***้ล่าช้า ซึ่งทางแผนกงานบริการและสวัสดิการได้สอบถามไปยังฝ่ายการเงินของศูนย์กลาง มทร.อีสาน เรียนให้ทราบคือ ฝ่ายการเงิน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการโอนเงินส่งไปยังแต่ละวิทยาเขต ของ มทร.อีสาน ที่ยื่น***้เงินของเดือนมกราคม 2555 นี้ ในวันที่ 24 มกราคม 2555 เพื่อให้ทางแต่ละวิทยาเขตได้ดำเนินการนำเงิน***้เข้าพร้อมบัญชีเงินเดือนของผู้ยื่น***้ต่อไป
กรณีที่ 2. เรื่องสองมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยฯ และทางแผนกฯ ไม่มีนโยบายและการเลือกปฏิบัติงานสองมาตรฐาน ส่วนในการปฏิบัติงานการ***้เงินสวัสดิการนั้น ขั้นตอน คือ ทางแผนกงานบริการและสวัสดิการจะรับเรื่องและเอกสารของผู้ยื่น***้เงินสวัสดิการของศูนย์กลาง และแต่ละวิทยาเขต มทร.อีสาน ซึ่งจะทำการตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิกสวัสดิการ ในกรณีที่ผู้ยื่น***้เคย***้เงินสวัสดิการ มทร.อีสาน และชำระเงิน***้ยังไม่ครบนั้น ทางแผนกฯ จะทำการแจ้งไปยังผู้ยื่น***้รายนั้นให้ทราบถึงกรณีที่ไม่ผ่านพิจารณาอนุมัติให้***้เงินได้ สำหรับผู้ยื่น***้รายอื่นที่มีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินเดือนเพียงพอสำหรับการชำระเงิน***้ ก็จะผ่านการพิจารณาอนุมัติให้***้เงินสวัสดิการได้ และทางแผนกฯ จะดำเนินการส่งเอกสารผู้ยื่น***้ ไปทางฝ่ายการเงิน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ทางฝ่ายการเงินดำเนินการต่อไป
กรณีที่ 3. เรื่องการ***้เงินฉุกเฉินทำไมไม่ได้รับเงิน***้ในวันเดียวกันกับที่ยื่น***้ เนื่องด้วยเงินสวัสดิการ มทร.อีสาน มีจำนวนจำกัด ทางศูนย์กลางจึงต้องรอเอกสารผู้ยื่น***้ของแต่ละวิทยาเขต ของ มทร.อีสาน จึงจะทำการพิจารณาอนุมัติเงิน***้ได้ เนื่องจากทาง มทร.อีสาน ต้องการจัดสรรเงิน***้ให้ผู้ยื่น***้ได้ครบทุกราย ซึ่งการที่เงิน***้สวัสดิการเข้าพร้อมเงินเดือนนั้นเพื่อเป็นการสะดวกในการตรวจสอบการจ่ายชำระหนี้เงิน***้สวัสดิการ มทร.อีสาน ด้วย
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-02-14 17:04:00