A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ตัดเงินเบี้ยเลี้ยงของพ.ที่ไปศึกษาต่อ และการปรับ5%ของพ.

ทราบมาว่าทางม.ได้ตัดเงินค่าเบี้ยงเลี้ยงของการไปศึกษาต่อออกไปและไม่สงสารคนที่เขารับภาระบ้างเหรอคับไหนจะค่าเช่า ค่าเอกสารและค่าอะไรต่อมิอะไร เท่าที่ทราบมามีเฉพาะม.ราชมงอีสานเท่านั้นที่ตัดเงินนี้ และการขึ้น5%ของพนังงาน ราชมงคลอื่นทั่วประเทศขึ้นหมด ยกเว้นราชมงคลอีสานแห่งเดียว ทำไมไรยังไม่ได้ขึ้นเหมือนราชมงคลอื่นๆคับ
โดย : บุคคลาการที่สงสัย
เมื่อ : 2011-10-11 10:54:00

คำตอบ

ตามที่มีบุคลากรที่สงสัย เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายทุนการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2553 โดยให้ใช้บังคับกับผู้รับทุนการศึกษาที่เริ่มรับทุนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2554 เป็นต้นไป นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับอนุมัติจัดสรรทุนพัฒนาุบุคลากรจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรระยะที่ 2 (2544-2548) ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยฯ จึงไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับทุนใหม่ และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 ถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วกว่า 90 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหลายแห่ง เช่น พระนคร ธัญบุรี ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรโดยได้งดจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเช่นเดียวกัน
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเีรียบร้อย และเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายตามโครงการฯ ซึ่งได้รับในวงเงินจำกัด ให้สามารถจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 จึงให้มีประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกคนที่เริ่มรับทุนการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2554 เป็นต้นไป
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-11-16 09:23:00