A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : 4 เดือนแล้วยังไม่มีการปรับเงินเดือน

เป็นเวลา 4 เดือนแล้วนับจากเดือน เมษายน 2554
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ล่าช้ากันทุกครั้งงั้นหรือ

เหตุใด มหาวิทยาลัย แห่งอื่น และ หน่วยงานราชการแห่งอื่น จึงทำงานได้รวดเร็วกว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งนี้

การทำงานล่าช้าถึง 4เดือน ที่ยังไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
สภาคณาจารย์ก็ยังนิ่งเฉย ไม่มีการร้องเรียนถึงเรื่องนี้ แล้วจะเลือกกันขึ้นมาทำไม

หัวหน้าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน กบค. สมควรพิจารณาตนเองได้แล้วที่ทำงานล่าช้าขนาดนี้

อยากให้สภาคณาจารย์นำเรื่องฟ้องศาลปกครอง จะเป็นไปได้มัย
โดย : ร
เมื่อ : 2011-07-21 23:48:00

คำตอบ

ตามที่มีผู้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนเมษายนว่ามหาวิทยาลัยดำเนินการช้ามาก นั้น เนื่องจากระบบการเลื่อนเงินเดือนได้ปรับระบบใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่ง สกอ. ได้เวียนแจ้งวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหนังสื สกอ. ที่ ศธ0509(2)/ว1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 และหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลใหม่ จำนวน 17 ฉบับ ตามหนังสือ สกอ. ที่ ศธ0509(2)/ว336 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 ได้กำหนดตารางฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเ้ดือนในแต่ละประัเภทและระดับ
เอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทยอยส่งมาไม่พร้อมกัน บางขั้นตอนการปฏิบัติอ่านจากเอกสารไม่สามารถทำความเข้าใจได้ เนื่องจากเป็นระบบการเลื่อนเงินเ้ดือนแบบใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เรียกผู้ปฏิบัติไปประชุมเพื่อชี้แจง ตอบข้อซักถาม เอกสารทุกฉบับกองบริหารงานบุคคลได้เวียนแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการพร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส่งผลการพิจารณาขอเลื่อนเงินเดือนภายในวันที่ 22 เมษายน 2554 ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดบางหน่วยงานส่งผลการพิจารณาขอเลื่อนเงินเดือนล่าช้าโดยส่งผลการขอพิจารณาเลื่อนเงินเดือนวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน จะต้องรวบรวมให้ครบทุกหน่วยงานในสังกัด หากมีหน่วยงานใดล่าช้าจะมีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนได้
อนึ่งก่อนทำการเลื่อนเงินเดือนมีข้าราชการจำนวน 139 ราย ที่มีคุณวุฒเพิ่มและได้รับเงินเ้พิ่มตามคุณวุฒิที่ข้าราชการซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จะได้รับ ซึ่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 (ทำให้มีผลต่อการคำนวณวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2554) จึงต้องมีการแก้ไขการพิจารณาการขอเลื่อนเงินเดือนเพื่อให้การใช้วงเงินให้เป็นปัจจุบันและใช้วงเงินไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเ้ดือนเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วต้องผ่านการพิจารณาไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเ้ดือน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย จึงจะประกาศใช้ ในการนี้เมื่อข้อมูลในการเลื่อนขั้นเงินเ้ดือนครบถ้วน กองบริหารงานบุคคลได้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเ้ดือนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 และได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดย จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (เนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยบางท่านได้หมดวาระลง ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมได้และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมในวันที่ 16 มิถุนายน 2554) เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยแล้วฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไข และได้นำเสนอผลการพิจารณาจากที่ประชุมต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามในคำสั่งเลื่อนเงินเ้ดือนและปรับเงินเดือน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 พร้อมแจ้งเวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-08-03 09:58:00