A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การขึ้นเงินเดือน

ขอเรียนถามว่า เพราะเหตุใดการขึ้นเงินเดือนเมษายน มหาวิทยาลัยถึงทำช้ามาก ทำให้การขึ้น 5% ช้าไปด้วย ให้วิทยาเขตฯดำเนินการเองได้หรือไม่
โดย : อาจารย์
เมื่อ : 2011-07-19 14:25:00

คำตอบ

ตามที่มีข้าราชการมีข้อสงสัยในการเลื่อนเงินเดือนเมษายนว่ามหาวิทยาลัยถึงทำช้ามาก ทำให้การขึ้นเงินเดือน 5% ช้าไปด้วย ให้วิทยาเขตฯ ดำเนินการเองได้หรือไม่ นั้น
กองบริหารงานบุคคลขอเรียนให้ทราบว่า ในการเลื่อนเงินเดือนมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ได้กำหนดไว้ว่าให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ซึ่งในที่นี้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหมายถึงอธิการบดี สำหรับข้อสงสัยที่วิทยาเขตจะดำเนินการเลื่อนเงินเดือนเองนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ส่วนวิทยาเขตเป็นเพียงส่วนราชการหนึ่งที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเท่านั้น ไม่ได้เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ แต่อย่างใด ดังนั้นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงไม่มีอำนาจตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าวข้างต้น ที่จะสามารถดำเนินการเลื่อนเงินเดือนได้เองตามประกาศ ก.พ.อ. ได้
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-07-25 14:37:00