A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ปัญหาสิทธิการลาพักผ่อน กับการใช้ดุลยพินิจของผู้รับมอบอำนาจ

ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)2539 ข้อ24ผู้รับมอบอำนาจ ใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสามารถสัง่การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามได้ "ดุลยพินิจ"เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น(เป็นการเทียบเคียง) ก.พ.เลิกใช้ดุลยพินิจในการสอบคัดเลือก บุคคลเข้ารับราชการภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2550 การสอบครั้งนี้ใช้"กติการ่วม"แต่เลิกใช้ดุลยพินิจเพื่อให้มีกฎกติกาอย่างเตร่งครัด" 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีวิทยาเขตตามชื่อที่ตั้งของจังหวัด มีรองอธิการประจำวิทยาเขตเป็นผู้กำกับดูแล การใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาแต่ละวิทยาเขตไม่มีกติกาที่ชัดเจนเป็นผลให้การปฏิบัติอาจไม่เหมือนกัน 2.การใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายเป็นดุลยพินิจที่ไม่มีกติกาตามการเทียบเคียงการใช้กติการ่วม 3.ข้อเสนอแนะ เห็นควรออกกติกาข้อบังคับเพื่อให้มีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่เหมือนกันทุกวิทยาเขต 4.นำปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างระเบียบกับดุลยพินิจเข้าสภาเพื่อออกเป็นข้อบังคับให้บุคลากรในองค์กรทุกคนถือปฎิบัติ 5.การใช้ดุลยพินิจของผู้รับมอบอำนาจ ที่ขัดแย้งกับระเบียบ ควรเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ขอแสดงความนับถือ
โดย : นายไกรยุทธ แน่นอุดร อาจารย์ระดับ 7
เมื่อ : 2008-12-02 10:54:00

คำตอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเรียนว่ามหาวิทยาลัยฯ มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยมอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย ดังนั้นรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตจึงมีอำนาจในการใช้ดุลพินิจ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2009-01-07 13:56:00