A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : เรียนแบบกดดัน

เรียน ท่านอธิการบดีที่เครารพ ผมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องจากกผมและเพื่อนๆในห้องมีปัญหาในการเรียนกับอาจารย์ผู้สอนบางรายวิชา คือ อาจารย์สอนแบบกดดันเกินไปครับแล้วก็อาจารย์ใช้คำพูดไม่สุภาพเลยครับ พูดคำหยาบด้วย ด่าบุพการีนักศึกษาด้วยครับ บรรยากาศในการเรียนไม่น่าเรียนเลย พวกผมไม่รู้จะทำยังไงเรียนก็ไม่เข้าใจ ปีการศึกษาหน้านักศึกษาขอเลือกอาจารย์สอนเองได้มั๋ยครับ หรือว่าท่านอธิการบดีมีข้อแนะนำอะไรที่เป็นผลดีต่อพวกเราขอความอนุเคราะห์ด้วยน่ะครับ
หากใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับ
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เมื่อ : 2011-02-23 11:15:00

คำตอบ

สาขาวิชาฯ ได้ดำเนินการสอบถามและประชุมอาจารย์ผู้สอนที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว สรุปผลได้ดังนี้
1. ในภาคเรียนที่ 2/2553 มีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วยโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ดังนี้
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 (ETR 3B)
- โปรแกรมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 3 (EN 3B)
- โปรแกรมวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 (EE 3B)
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 (ENZ 3B)
โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ได้ลงทะเบียนเรียนรายในรายวิชาต่าง ๆ โดยมีผู้สอนจากหลาย ๆ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. ข้อมูลในข้อร้องเรียนระบุว่า เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 แต่นักศึกษาไม่ได้ระบุว่าเรียนในรายวิชาใดอย่างชัดเจน เพราะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ต้องเรียนกับผู้สอนในหลาย ๆ สาขาวิชา โดยผู้สอนส่วนใหญ่สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. สาขาวิชาได้เชิญอาจารย์ผู้สอนในชั้นปีที่ 3 ทุก ๆ ท่าน มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าผู้สอนได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด เนื่องจากในอดีตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคยได้รับข้อร้องเรียนในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาจารย์ผู้สอนให้ความสำคัญตรงจุดนี้เป็นอย่างมาก
4. ในการแก้ปัญหาระยะยาว สาขาวิชาได้แจ้งให้อาจารย์ทุก ๆ ท่าน ให้ความสำคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามที่ระบุในข้อร้องเรียนนักศึกษา นอกจากนี้สาขาวิชาอื่น ๆ ก็ควรต้องเอากรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้นไปเป็นข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-04-19 15:22:00