A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : หลายสิ่ง หลายอย่างที่อยากให้ปรับปรุง มาก!.

หลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะให้มหาวิทยาลัยของเราได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คือ
1. เรื่องของระบบอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งในหลายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนั้นมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตของ ทรู แต่กลับใช้งานไม่ได้ จึงไม่ทราบว่าจะมีไว้เพื่ออะไร? บางพื้นที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย แต่กลับใช้งานไม่ได้ เช่นในห้องสมุดบางชั้นใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้เลยทั้งๆที่มีการให้บริการอินเตอร์เน็ตในนั้น แต่กลับให้สัญญาณได้ไม่ทั่วถึง
2. เรื่องโรงอาหาร อยากให้เน้นไปที่เรื่องของความสะอาดของ อาหารและที่ประกอบการของร้านอาหารให้มีความสะอาดเพราะบ่อยครั้งที่รับประทานอาหารเข้าไปแล้วพบว่าเจอเส้นผมในอาหารด้วย ที่วางภาชนะที่ใช้แล้วอยากให้เป็ที่ที่มิดชิดกว่านี้ เคยไปท่านอาหารที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเขาทำเป็นชั้นเก็บและมีประตูปิด-เปิด (ลักษณะคล้ายกับตู้กับข้าว) ทำให้ไม่มีแมลงวันมาตอม และก็อยากให้มีโต๊ะทานอาหารที่เยอะกว่านี้ แข็งแรงกว่านี้ เพื่อที่จะได้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัย (แต่จะให้ดีสร้างโรงอาหารใหม่เลยก็ดี)
3. เรื่องที่จอดรถในมหาลัย คิดว่าการที่มาล็อคล้อรถนั้น คิดว่าไม่สมควรเพราะบริเวณที่จอดรถนั้นไม่ได้เพียงพอกับจำนวนรถในมหาวิทยาลัย อาจจะจอดซ้อนกันแล้วเลยมาถนนบ้างซึ่งบางคันมองดูแล้วก็ไม่น่าจะโดนล็อค
4. อยากให้มี ATM ภายในมหาวิทยาลัยและต้องเป็นธนาคารที่นักศึกษาและบุคลากรใช้ โดยส่วนใหญนั่นจะเป็น ธ.กรุงไทย กับ ธ.กรุงเทพ ธ. ไทยพาณิชย์ โดยจัดหาสถานที่เป็นเซ็นเตอร์สำหรับATMโดยเฉพาะก็จะดี

โปรดช่วยพิจารณาด้วย
โดย : นักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
เมื่อ : 2010-12-10 17:20:00

คำตอบ

คำชี้แจง
(เฉพาะข้อ 1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอชี้แจงเพื่อให้ความเข้าใจที่ถูกต้องของการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยไม่ได้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ ทรู ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอก ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ถ้าประสงค์จะใช้งาน ต้องติดต่อผู้ให้บริการเอง
2. การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายภายในห้องสมุด (อาคาร 12B) ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากมีจำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่จำกัด จากการของบประมาณติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 32 จุด และถูกกระจายไปติดตั้งบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่น เช่น โถงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โถงอาคารพัฒนานักศึกษา เป็นต้น
หลังจากปีงบประมาณ 2552 แล้ว สำนักได้จัดทำโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อเพิ่มจุดกระจายสัญญาณ หรือขยายพื้นที่การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย แต่ไม่ได้รับงบประมาณอีก ทั้งนี้ ในพื้นที่ของสำนักวิทยบริการเทคและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่มเติม โดยการแทรกรายการอุปกรณ์ในโครงการอื่นของสำนัก พื้นที่การให้บริการปัจจุบันประกอบด้วย
- โถงใต้อาคาร 12A และ 12C
- อาคาร 12B (ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง) ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 5
- อาคาร 12A (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ) ชั้น 3 และบริเวณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- อาคาร 12C ชั้น 4 สำนักงานผู้อำนวยการ และห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5
3. การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายที่รับผิดชอบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ จะให้บริการด้วยชื่อ RMUTI-WiFi และ RMUTI-WiFi.1x เท่านั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้งานในพื้นที่ภายใต้รัศมีการให้บริการของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยมาตรฐาน (IEEE 802.11b/g) คือ 23 เมตร (http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11)
เนื่องจากการสื่อสารของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นแบบสองทาง หากมีการขยายรัศมีการให้บริการให้ไกลขึ้น ด้วยการขยายกำลังส่งของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ดังเช่นการดำเนินการของ ทรู นั้น เครื่องลูกข่ายหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่อยู่ไกลกว่าระยะมาตรฐานที่ต้องการใช้บริการ ก็จำเป็นต้องขยายกำลังส่งเช่นกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารกลับไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณได้ การดำเนินการดังกล่าวสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย เทียบได้กับคน 2 คน กำลังสื่อสารกันในระยะ 1 กม. คนที่หนึ่งพูดโดยใช้เครื่องขยายเสียงทำให้คนที่สองได้ยินชัดเจน แต่คนที่สองไม่ได้มีอุปกรณ์พิเศษใด ๆ ก็จะไม่สามารถพูดให้คนที่หนึ่งได้ยินได้หรือไม่สามารถทำให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางได้นั่นเอง

ข้อ 3 เรื่องที่จอดรถในมหาวิทยาลัย การที่มาล๊อคล้อรถนั้น คิดว่าไม่สมควรเพราะบริเวณที่จอดรถนั้น ไม่เพียงพอกับจำนวนรถในมหาวิทยาลัย อาจจะจอดซ้อนกันแล้วเลยมาถนนบ้างซึ่งบางคันดูแล้วก็ไม่น่าจะโดนล๊อคล้อ
หัวหน้าแผนกงานรักษาความปลอดภัย ขอชี้แจงรายละเอียดให้ทราบดังนี้
แผนกงานรักษาความปลอดภัยมีมาตรการในการดูแลการจราจรและการจัดจอด ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีที่จอดรถเพียงพอทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะไม่จอดในพื้นที่ ที่เตรียมไว้ให้ จะเอาตนเองเป็นที่ตั้งเพื่อความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินไกลและไม่เคารพสิทธิของท่านอื่น การที่จอดรถล้ำเข้ามาในถนนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน แผนกงานรักษาความปลอดภัย ได้มีการติดป้ายแจ้งเตือนในเรื่องการจอดรถไม่เป็นระเบียบจะโดนล็อคล้อ จึงมีความจำเป็นในการล็อคล้อเพื่อกวดขันวินัยจราจร และหากอยากเห็นมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาและปรับปรุงในทางที่ดีขึ้น นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านต้องมีระเบียบวินัย และเคารพสิทธิของผู้อื่น
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-01-11 11:00:00