A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : อ.ให้เกรดไม่ยุติธรรม

ถ้าเกิดว่าเกรดที่ได้มาขึ้นอยู่กับปลายปากกาของอาจารย์แล้วจะมีการสอบทำไม ในเมื่อนึกอยากจะให้ใครก็ให้ให้เท่าไหร่ก็ให้ไป

ถ้าสมมุติ(นศ.ที่คาดว่าจะติด F แน่นอน แต่ไม่ติด) มีนศ.ที่ขี้เกียจมาเรียนและไม่ตั้งใจเรียน สอบก็ไม่ได้ ซึ่งในการสอบปลายภาคครั้งนี้ ถึงแม้จะสอบได้คะแนนเต็ม แล้วไปบวกกับคะแนนเก็บที่มีอยู่ เช่น สอบปลายภาค 15 คะแนน แต่มีคะแนนเก็บทั้งหมด แค่ 22 คะแนน ซึ่งถึงแม้จะสอบได้เต็มก็ไม่ผ่านอยู่แล้ว
และเป็นไปไม่ได้ด้วยที่จะสอบได้เต็ม และเหลือคะแนนอีกตั้ง 13 คะแนนถึงจะผ่าน ถ้าเกิดอ.ช่วยมากขนาดนี้แล้วทำไมถึงไม่ช่วยหมดทุกคน ถ้างั้นคนที่ขยันมาเรียนจะขยันไปทำไมในเมื่อขยันไปก็ได้เท่าเดิ ม แต่คนที่ไม่ตั้งใจกลับผ่านลอยนวลทั้งๆที่น่าจะติด F ให้รู้สำนึก จะได้เห็นว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ที่จะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ เสียเงินเสียทอง

อยากให้ช่วยให้ความเป็นธรรมด้วย การสอบก็เป็นตัวชี้วัดอยู่แล้ว แต่นี่เก่งกับไม่เก่ง ได้เกรดจะเท่ากันบางครั้งคนโง่กับได้มากกว่าคนที่ขยันและตั้งใจด้วยซ้ำ
ไม่เข้าใจเลยว่าอ.เอาตัวไหนมาวัดกันแน่

ฝากพิจารณาด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
วข.สกลนคร (การบัญชี)
โดย : คุณ ยุติธรรม
เมื่อ : 2010-10-27 14:54:00

คำตอบ

โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสกลนคร
ขั้นตอนและผลการตรวจสอบการดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ
1. ตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาโปรแกรมวิชาบัญชีลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
2. ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีทุกรายวิชาตามการลงทะเบียนในข้อ 1 ข้างต้น
3. ประชุมอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชีทุกท่าน เพื่อพิจารณาสอบถามรายละเอียดในแต่การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการสอน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ในแต่ละรายวิชาที่ผ่านมา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 และเพื่อร่วมกันหาข้อสรุปในการรายงานชี้แจงและตอบคำถามดังกล่าว
4. รายงานผลการตรวจสอบและชี้แจง เพื่อตอบคำถามสายตรงอธิการบดี
สามารถสรุปได้ คือ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวนั้น เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจัดให้มีการบันทึกเวลาเรียนตาม FM10-04 ใบบันทึกเวลาเรียน ของอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ดังนั้น หากนักศึกษาคนใดไม่เข้าเรียนและเหลือเวลาอาจจะไม่ครบร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด อาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะดำเนินการติดตามและเรียกพบเพื่อให้คำปรึกษาตาม FM20-01 การดำเนินการดังกล่าวสามารถทำให้นักศึกษาเข้าเรียนได้แต่อาจไม่มีเวลาเรียนเต็มตามจำนวนเท่ากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนดำเนินการแจ้งกำหนดการเรียนการสอนและชี้แจงข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในทุกรายวิชาตั้งแต่ในช่วงต้นของภาคเรียน และทำความเข้าใจกับนักศึกษาให้ทราบถึงเกณฑ์ต่าง ๆ ในการศึกษาในแต่ละรายวิชา ซึ่งในทุกรายวิชาตามหลักของการกำหนดไว้ในเอกสารโครงการสอนเดิม จะปรากฎการให้คะแนนจิตพิสัย (คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย) คิดเป็นร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมดที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่านั้น ดังนั้น ผลการเรียนโดยส่วนใหญ่จึงมาจากการทดสอบและการสอบวัดความรู้ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่มีเวลาเข้าเรียนน้อยกว่าเพื่อนร่วมชั้นอาจสามารถทำคะแนนทดสอบและการสอบวัดความรู้ได้มากขึ้นเมื่อได้รับการติดตามจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับคำปรึกษาให้มีการพัฒนาตนมากขึ้น รวมถึงได้รับการติดตามและคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้นักศึกษามีแรงจูงใจ กำลังใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้น จากการประชุมร่วมกันกับอาจารย์ทุกท่านจึงได้ข้อสรุปว่า ผู้ตั้งกระทู้อาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการประเมินผลการเรียน จึงเป็นข้อตกลงให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงการประเมินผลการเรียนให้นักศึกษาทุกคนในแต่ละรายวิชาเกิดความเข้าใจตรงกัน และปลูกฝังให้นักศึกษามีน้ำใจเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมชั้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชา
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-01-11 10:41:00