A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : สองมาตรฐานหรือเปล่าครับ

เรียนท่านอธิการบดี
ดิฉันมีเรื่องที่จะรบกวนเรียนถามท่าน ดังนี้คะ ตามที่มีการประกาศผลการพิจารณาบ้านพัก (แฟลตใหม่)
ปรากฎว่ามีชื่อ นางสาวอุบล .... ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักอาศัย ซึ่งเท่าที่ทราบมาการพิจารณาผู้เข้าพักอาศัย จะไม่พิจารณาผู้ที่กำลังศึกษาต่อ และ นางสาวอุบล ตามสมุดเซ็นต์ชื่อก็ ได้ระบุ อักษร ศ ซึ่งหมายถึงศึกษาต่อ แต่ได้รับการพิจารณห้องพัก แบบนี้สองมาตรฐานหรือเปล่าคะ
โดย : ผู้รอคอยห้องพัก
เมื่อ : 2010-08-26 06:53:00

คำตอบ

ขอชี้แจงคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยแฟลต 40 หน่วย (ใหม่)
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก ได้ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาบ้านพักครั้งที่ 1/2553 เรื่อง การขอใช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยอาคารแฟลต 40 หน่วย (ใหม่) และได้ประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2553 ไปแล้วนั้น โดยมีข้าพเจ้า ดร.อุบล สุริพล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ เทียบเท่าระดับ 5 อัตราเงินเดือน 19,670 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อัตราเลขที่ 5229014.01 เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยแฟลต 40 หน่วย (ใหม่)
อย่างไรก็ตามปรากฎว่าได้มีข้อร้องเรียนผ่านสายตรงอธิการบดีว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก โดยอ้างว่าข้าพเจ้าอยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ เพื่อให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการมีความชัดเจนปราศจากข้อกังขา ข้าพเจ้าจึงขอชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวดังต่อไปนี้
1. อ้างถึงคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 1006/2553 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ ซึ่งระบุชัดเจนว่าอนุญาตให้ข้าพเจ้าไปปฏิบัติงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มิใช่การลาศึกษาต่อ
2. การที่ข้าพเจ้าไปปฏิบัติงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้น ข้าพเจ้ายังคงพักอาศัยอยู่ที่อาคารหอพักพัฒนาศรมตามปกติ โดยเดินทางไป-กลับเป็นประจำ

ดร.อุบล สุริพล
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2010-09-06 15:22:00