A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : สอบถามเรื่องประกาศรับอาจารย์ แบบล็อกสเป็ก

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความประสงคจะรับสมัครตําแหน่งอาจารย วุฒิปริญญาโท สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 1000.1.69(ควส)/53) นั้น ได้ระบุคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาคือ คุณวุฒิ ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) หรือ Master of Science in Engineering (Civil and Environmental Engineering) และต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) และระบุว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์สมัคร

ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่จบตามวุฒิดังกล่าวนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมาก คุณวุฒิขัดแย้งผิดปกติ เพราะต้องการปริญญาตรีวศ.บ.ขนส่ง แต่ต้องจบป.โท วศ.ม.โยธา ซึ่งเข้าข่ายล็อกสเป็ก ประเด็นนี้สามารถฟ้องร้องตามศาลปกครองตามกฏหมายได้ กระผมมีความเห็นว่าทางสาขาวิชาอาจกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครดังกล่าวคลาดเคลื่อน หรือมีการช่วยเหลือพวกหมู่เพื่อนฝูงก็เป็นไปได้

จึงเรียนถามท่านอธิการช่วยตรวจสอบดูแล และแก้ไขให้เป็นไปตามแบบแผนที่ตรงไปตรงมาด้วยครับ
โดย : camclay
เมื่อ : 2010-08-19 20:12:00

คำตอบ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอชี้แจงดังนี้ เนื่องจากสาขามีการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมขนส่ง ทั้งระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี เช่น วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering) การออกแบบผิวทาง (Pavement Design), การทดสอบวัสดุการทาง (Highway Materials Testing) เป็นต้น แต่ด้วยสาขายังขาดอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรงความเหมาะสมที่จบปริญญาตรีในด้านนี้ ซึ่งจะมีพื้นฐานมากกว่า สาขาจึงได้กำหนดคุณสมบัติพิเศษเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษามากที่สุด
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2010-09-06 16:27:00