A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ทวงถามความคืบหน้าพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

สวัสดีครับ
ผมขอทวงคำตอบที่เคยถามความคืบหน้าเรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ มทร.อีสาน เพราะนับจากวันที่ถามไปครั้งก่อนก็ประมาณเกือบ 2 อาทิตย์แล้วยังไม่ได้รับคำชี้แจงใดๆเลย ว่าเหตุใดจึงช้า หรืออยู่ระหว่างขั้นตอนไหน
หรือมีเหตุผลอื่นๆ (อันรับทราบได้เฉพาะกลุ่ม)

ขอคำตอบด้วยครับ
โดย : ข้าราชการศูนย์กลาง มทร.
เมื่อ : 2010-07-05 09:00:00

คำตอบ

กองบริหารงานบุคคล ขอชี้แจงตามรายละเอียดดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553) กองบริหารงานบุคคลส่งเอกสาร ให้หน่วยงานดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นและส่งกลับภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553 เอกสารทุกหน่วยงานส่งครบทุกหน่วยงานและดำเนินการแก้ไขเอกสารหน่วยงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553
2. กองบริหารงานบุคคลจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร นักประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีทุกท่านเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ จัดประชุมวันที่ 19 เมษายน 2553
3. กองบริหารงานบุคคลจัดเตรียมเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน จัดทำวาระการประชุม และนัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2553
เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2553 มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และในเดือนมิถุนายน 2553 มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งกองบริหารงานบุคคลรับผิดชอบในการเลือกตั้ง ทั้ง 2 ครั้ง บุคลากรที่เป็นข้าราชการทุกท่านและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินเดือนได้รับการแต่งตั้งให้จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และดำเนินการเลือกตั้ง
อนึ่ง การประชุมกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยคณะกรรมการจากวิทยาเขตและศูนย์กลางฯ จำนวน 14 ราย การประชุมที่ผ่านมาคณะกรรมการบางท่านได้ให้ความเห็นว่าวาระที่จะเข้าประชุมควรจะมีปริมาณมากพอสมควร ไม่ใช่มีแต่การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการไม่คุ้มค่าในการประชุมต้องเดินทางมาไกล และเสียค่าใช้จ่ายสูง กองบริหารงานบุคคลจึงเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ติดตามเอกสารที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยให้มีวาระการประชุมที่มีปริมาณพอสมควร อาทิเช่น เรื่องการเลื่อนระดับตำแหน่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ ซึ่งทุกเรื่องมีเอกสารประกอบเป็นจำนวนมากและต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ให้ครบจึงนำเสนอต่อที่ประชุมได้ ทำให้เกิดความล่าช้า และขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติได้จัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอลงนามในคำสั่ง และจัดส่งให้ทุกหน่วยงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2010-07-05 17:10:00