FAQ’s

  • เว็บไซต์ http://www.coop.rmuti.ac.th/
  • E-mail: cooprmutiinfo@gmail.com หรือทางไปรษณีย์
  • ให้นักศึกษาดูประกาศตำแหน่งงานของสถานประกอบการ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.coop.rmuti.ac.th/
  • ให้นักศึกษาดูขั้นตอนและปฏิทินสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่เว็บไซต์ http://www.coop.rmuti.ac.th/
  • ติดต่อได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษา มทร.อีสาน หรือส่งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์
  • ติดต่อศูนย์สหกิจศึกษา มทร.อีสาน เพื่อรับแบบขออนุญาตผู้ปกครองฯ และส่งให้ศูนย์สหกิจศึกษา