ติดต่อเรา

Keep In Touch

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 ตึก 35.

  • 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 2780-2783
  • E-mail: coop-nma@rmuti.ac.th
    cooprmutiinfo@gmail.com