การติดตั้งและกำหนดคุณสมบัติ Radius สำหรับให้บริการ eduroam

From Prakai Nadee

ไฟล์คู่มือฉบับวันที่ 2015-11-04

Contents

บทนำ

ขั้นตอนการติดตั้ง จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก กับ 2 ทางเลือก ประกอบด้วย

 • การติดตั้งและทดสอบพื้นฐาน
  สามารถทำให้ Radius server ทำงานได้ด้วยตัวเอง ใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ในไฟล์ของโปรแกรม
 • การเลือกใช้ฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้
  เป็นการกำหนดให้ Radius server ใช้บัญชีผู้ใช้จากฐานข้อมูลภายนอก ประกอบด้วย 2 ทางเลือก
  • การติดตั้งโดยมี LDAP Server เป็นฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้
  • การติดตั้งโดยมี Microsoft Active Directory เป็นฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้
 • การติดตั้งใช้งานร่วมกับ eduroam-TH

วิธีการติดตั้ง เป็นการแนะนำคำสั่งในการดำเนินการอย่างเป็นลำดับ พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่ตรงกับสภาพแวดล้อมของเครื่องมากที่สุด เช่น การติดตั้งแพคเกจ การแก้ไขไฟล์ การทดสอบการทำงาน เป็นต้น โดยคุณสมบัติของโปรแกรมเกือบทั้งหมด เป็นการนำไฟล์สำเร็จรูปที่ผ่านการปรับรูปแบบเพื่อไม่ให้ซ้ำกับไฟล์คุณสมบัติเดิมของโปรแกรม นำมาติดตั้ง ดำเนินการแก้ไขเนื้อหาในไฟล์ให้เหมาะสม และใช้งาน

เพื่อให้การติดตั้งมีความถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด จำเป็นต้องดำเนินการตามลำดับขั้นโดยละเอียด ยกเว้นการเลือกใช้ฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หัวข้อ การตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของ Radius server เป็นส่วนของการแนะนำการปรับแต่งคุณสมบัติ เพื่อให้ Radius server ทำงานที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมจากการติดตั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่บันทึกไว้ในไฟล์ Log

หัวข้อ การติดตั้ง Wireless Controller หรือ Anonymous Access Point ร่วมกับ Radius server แนะนำวิธีการกำหนดคุณสมบัติของ Radius server และอุปกรณ์ WLC หรือ AP ให้ทำงานร่วมกัน

ลักษณะเด่นของการกำหนดคุณสมบัติในการติดตั้งนี้คือ สามารถเปิดโอกาสให้สมาชิกภายในองค์กรใช้บริการเครือข่ายภายในองค์กรได้ ประโยชน์ก็เพื่อให้สมาชิกดำเนินการกำหนดคุณสมบัติการเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายในให้สำเร็จก่อน แก้ปัญหาให้เสร็จก่อน จากนั้นจึงจะไปใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่นได้ทันที

รุ่นของระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม freeradius ที่ใช้ทดลองติดตั้ง

คำสั่งและไฟล์จะอ้างอิงตามระบบปฏิบัติการและโปรแกรม freeradius จึงควรเลือกใช้คำสั่งอย่างถูกต้อง ดังนี้

 • Debian 8.2 + freeradius-2.2.5
Radius version checking:
freeradius -v
 • CentOS 7.0 + freeradius-3.0.4
Radius version checking:
radiusd -v

โครงสร้างเครือข่ายประกอบการติดตั้ง

คู่มือการติดตั้งนี้ประกอบด้วยการติดตั้งที่มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน และส่วนประกอบเสริมอีก 1 ส่วน

 1. Radius server เป็นส่วนประกอบหลัก โดยสามารถใช้ฐานข้อมูลพื้นฐานที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ข้อความ เพื่อเก็บบัญชีผู้ใช้
 2. Wireless Controller (WLC) or Access Point เป็นส่วนการบริการการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่ทำงานสัมพันธ์กันกับ Radius server เพื่อตรวจสอบบัญชีผู้ใช้
 3. User Account Database เป็นส่วนที่จัดเก็บบัญชีผู้ใช้ที่สามารถบริหารจัดการบัญชีได้ง่าย ประกอบด้วย 3 ตัวอย่าง คือ
  • LDAP server
  • Microsoft Active Directory
  • MySQL server

    +------------------+
+(1)---| Radius server  |	radius.rmutx.ac.th
|   +------------------+	eduroam@rmutx.ac.th
|
|
|   +------------------+
+(3)---| LDAP server   |	ldap.rmutx.ac.th
|   +------------------+	user@rmutx.ac.th
|       or
|   +------------------+
+(3)---| Active Directory |	ad.rmutx.ac.th/RMUTX.LOCAL
|   +------------------+	user@rmutx.ac.th
|       or
|   +------------------+
+(3)---| MySQL Server   |	raduser:radpass@db.rmutx.ac.th/radius
|   +------------------+	user@rmutx.ac.th
|
|
+(2)---[ WLC or AP ]

การเตรียมความพร้อมของเครื่องและติดตั้งเครื่องมือสนับสนุน

อัพเกรดแพคเกจล่าสุดและแพคเกจพื้นฐาน

Debian

apt-get update
apt-get upgrade -y

อาจต้อง reboot

apt-get install ntp -y

CentOS

yum install epel-release -y
yum update -y

อาจต้อง reboot

yum install ntp -y

ดาวน์โหลดและคอมไพล์เครื่องมือสำหรับทดสอบ

Debian

apt-get install gcc make libssl-dev -y

cd /etc/freeradius

wget http://www.rmuti.ac.th/user/prakai/p/freeradius-test-tool.tar.gz

tar vxfz freeradius-test-tool.tar.gz

cd tool/wpa_supplicant-2.5/wpa_supplicant

cp defconfig .config

vi .config
 :
 CONFIG_EAPOL_TEST=y
 :
 #CONFIG_DRIVER_NL80211=y
 :
make eapol_test
cp eapol_test ../../bin
cd ../..

CentOS

yum install gcc openssl-devel -y

cd /etc/raddb

wget http://www.rmuti.ac.th/user/prakai/p/freeradius-test-tool.tar.gz

tar vxfz freeradius-test-tool.tar.gz

cd tool/wpa_supplicant-2.5/wpa_supplicant

cp defconfig .config

vi .config
 :
 CONFIG_EAPOL_TEST=y
 :
 #CONFIG_DRIVER_NL80211=y
 :
make eapol_test

cp eapol_test ../../bin

cd ../..

ref: http://deployingradius.com/scripts/eapol_test

การติดตั้งแบบขั้นพื้นฐานและทดสอบ

เป็นการติดตั้งและกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานให้ Radius server ให้สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง ประกอบด้วยการติดตั้งแพคเกจพื้นฐาน ติดตั้งแพคเกจสนับสนุน แก้ไขคุณสมบัติพื้นฐาน และทดสอบการทำงาน โดยการทดสอบจะนำข้อมูลผู้ใช้แบบไฟล์ข้อความที่มีอยู่ไฟล์ user-eduroam.conf มาใช้งาน

ติดตั้งแพคเกจ freeradius และแพคเกจสนับสนุน

Debian (freeradius-2.2.5)

apt-get install freeradius -y
apt-get install easy-rsa -y
apt-get install wget -y

CentOS (freeradius-3.0.4)

yum install freeradius freeradius-utils -y
yum install wget -y

ดาวน์โหลดชุดไฟล์คุณสมบัติสำเร็จรูปและแยกไฟล์

Debian

cd /etc/freeradius

wget http://www.rmuti.ac.th/user/prakai/p/freeradius-2-eduroam.tar.gz

tar vxfz freeradius-2-eduroam.tar.gz

CentOS

cd /etc/raddb

wget http://www.rmuti.ac.th/user/prakai/p/freeradius-3-eduroam.tar.gz

tar vxfz freeradius-3-eduroam.tar.gz

รายการไฟล์

 • radiusd-eduroam.conf
ไฟล์คุณสมบัติหลัก ใช้ประกอบการแก้ไขไฟล์ radiusd.conf
 • sites-available/eduroam
ไฟล์เริ่มต้นสำหรับการเปิดใช้ไซต์ eduroam
 • sites-available/eduroam-inner-tunnel
ไฟล์เริ่มต้นสำหรับการเปิดใช้ไซต์ eduroam-inner-tunnel
 • sites-available/eduroam-status
ไฟล์เริ่มต้นสำหรับเปิดใช้โมดูล radius status
 • clients-eduroam.conf
ไฟล์รายการเครื่องลูกข่ายเพื่อกำหนดให้ UniNet Radius เป็น client ในกรณีการทำหน้าที่เป็น IdP
 • proxy-eduroam.conf
ไฟล์คุณสมบัติเพื่อกำหนดให้ UniNet Radius เป็น home server ในกรณีการทำหน้าที่เป็น SP
 • eap-eduroam.conf
ไฟล์คุณสมบัติการตั้งค่าการทำงานของ EAP
 • eduroam-realm-checks.conf
สคริปต์การคัดกรองบัญชีผิดปกติที่ผ่านการรวบรวมแล้ว
 • modules/files-eduroam (Debian)
 • mods-available/files-eduroam (CentOS)
ไฟล์โมดูลที่ใช้อ้างถึงบัญชีผู้ใช้จากไฟล์ข้อความ (user-eduroam)
 • users-eduroam
ไฟล์บัญชีผู้ใช้แบบไฟล์ข้อความ สำหรับทดสอบโดยไม่ต้องใช้บัญชีผู้ใช้จากฐานข้อมูล
 • modules/ldap-eduroam (Debian)
 • mods-available/ldap-eduroam (CentOS)
ไฟล์โมดูลที่ใช้อ้างถึงบัญชีผู้ใช้จากฐานข้อมูล LDAP
 • modules/mschap-eduroam (Debian)
 • mods-available/mschap-eduroam (CentOS)
ไฟล์โมดูลที่ใช้อ้างถึงบัญชีผู้ใช้จากฐานข้อมูล Active Directory
 • ldap.attrmap-eduroam
ไฟล์ประกอบการทำงานของ LDAP
 • dictionary-eduroam
ไฟล์เสริมอื่นๆ
 • acct_users-eduroam
ไฟล์เสริมอื่นๆ
 • preproxy_users-eduroam
ไฟล์เสริมอื่นๆ

แก้ไขไฟล์ radiusd.conf

โดยปรับแก้เฉพาะจุดโดยเทียบจากไฟล์ radiusd-eduroam.conf

Debian

vi /etc/freeradius/radiusd.conf
:
# PROXY CONFIGURATION
#
proxy_requests = yes
$INCLUDE proxy.conf
# eduroam
#$INCLUDE proxy-eduroam.conf
:
# CLIENTS CONFIGURATION
#
$INCLUDE clients.conf
# eduroam
#$INCLUDE clients-eduroam.conf
:
modules {
    :
# Debian
    $INCLUDE ${confdir}/modules/

    # Extensible Authentication Protocol
    #
    # For all EAP related authentications.
    # Now in another file, because it is very large.
    #
    #$INCLUDE eap.conf
    # eduroam
    $INCLUDE eap-eduroam.conf
    :
}
:

CentOS

vi /etc/raddb/radiusd.conf
:
# PROXY CONFIGURATION
#
proxy_requests = yes
$INCLUDE proxy.conf
# eduroam
#$INCLUDE proxy-eduroam.conf
:
# CLIENTS CONFIGURATION
#
$INCLUDE clients.conf
# eduroam
#$INCLUDE clients-eduroam.conf
:
modules {
    :
# CentOS
    $INCLUDE mods-enabled/

    # Extensible Authentication Protocol
    #
    #$INCLUDE eap.conf
    # eduroam
    $INCLUDE eap-eduroam.conf
    :
}
:

แก้ไขไฟล์ proxy-eduroam.conf

โดยปรับแก้เฉพาะจุด

Debian

vi /etc/freeradius/proxy-eduroam.conf

CentOS

vi /etc/raddb/proxy-eduroam.conf
:
#
# realm for local service
#
realm rmutx.ac.th {
    auth_pool = localhost
}
:

แก้ไขไฟล์ sites- available/eduroam

โดยปรับแก้เฉพาะจุด

Debian

vi /etc/freeradius/sites-available/eduroam

CentOS

vi /etc/raddb/sites-available/eduroam
:
authorize {
    :
    # Change realm to be LOCAL for local user
    if( ("%{Realm}" =~ /rmutx.ac.th$$/) ) {
        update control {
            Proxy-To-Realm := LOCAL
        }
    }
    :
}
:
pre-proxy {
    :
    # Update Operator-Name to IdP
    update proxy-request {
        Operator-Name := "1rmutx.ac.th"
    }
    :
}
:

เปิดใช้งานโมดูล files-eduroam

ไฟล์นี้เป็นโมดูลที่เลียนแบบจากโมดูลดั้งเดิมชื่อ files ซึ่งทำหน้าที่อ่านไฟล์เกี่ยวกับฐานข้อมูลผู้ใช้ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ข้อความ ชื่อ users-eduroam

CentOS (freeradius-3)

cd /etc/raddb/mods-enabled

ln -s ../mods-available/files-eduroam

cd ..

เนื้อหาในไฟล์ users-eduroam จะประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ตั้งต้นที่คู่มือนี้ประกาศไว้แล้ว ดังนี้

Debian

vi /etc/freeradius/users-eduroam

CentOS

vi /etc/raddb/users-eduroam
:
eduroam Cleartext-Password := "TESTING-PASSWORD"
:

ยกเลิกไซต์เดิม และเปิดใช้ไซต์ใหม่

ยกเลิกไซต์เดิม 2 ไฟล์คือ default และ inner-tunnel และเพิ่มไซต์ใหม่ 3 ไฟล์คือ eduroam, eduroam-inner-tunnel และ eduroam-status

Debian

cd /etc/freeradius/sites-enabled

CentOS

cd /etc/raddb/sites-enabled

Debian & CentOS

rm -f default
rm -f inner-tunnel

ln -s ../sites-available/eduroam
ln -s ../sites-available/eduroam-inner-tunnel
ln -s ../sites-available/eduroam-status

cd ..

สร้างไฟล์ Certificate

Debian

cd /etc/freeradius/certs

rm *

cp /usr/share/doc/freeradius/examples/certs/* .

CentOS

cd /etc/raddb/certs

Debian & CentOS

vi ca.cnf
:
[ CA_default ]
:
default_days      = 3650
:

[certificate_authority]
countryName       = TH
stateOrProvinceName   = Bangkok
localityName      = -
organizationName    = RMUTx
emailAddress      = noc@rmutx.ac.th
commonName       = "RMUTx Wi-Fi Certificate Authority"
:
vi server.cnf
:
[ CA_default ]
:
default_days      = 3650
:

[server]
countryName       = TH
stateOrProvinceName   = Bangkok
localityName      = -
organizationName    = RMUTx
emailAddress      = noc@rmutx.ac.th
commonName       = "RMUTx Wi-Fi Certificate"
:
vi client.cnf
:
[ CA_default ]
:
default_days      = 3650
:

[client]
countryName       = TH
stateOrProvinceName   = Bangkok
localityName      = -
organizationName    = RMUTx
emailAddress      = noc@rmutx.ac.th
commonName       = wifi@rmutx.ac.th
:
./bootstrap

cd ..

เปลี่ยนสิทธิ์หรือเจ้าของของไฟล์

Debian

chgrp -R freerad /etc/freeradius

CentOS

chgrp -R radiusd /etc/raddb

ทดสอบการทำงานแบบพื้นฐาน

หน้าจอที่ 1

Debian

service freeradius stop

freeradius -X
(stop debuging with CTRL+C)

CentOS

service radiusd stop

radiusd -X
(stop debuging with CTRL+C)

หน้าจอที่ 2

Debian

cd /etc/freeradius/tool

CentOS

cd /etc/raddb/tool

Debian & CentOS

./rad_eap_test -H 127.0.0.1 -P 1812 -S testing123 -u 'eduroam@rmutx.ac.th' -p 'TESTING-PASSWORD' -v -m IEEE8021X -s eduroam -e PEAP -2 MD5

access-accept; 0
RADIUS message: code=2 (Access-Accept) identifier=8 length=187
  Attribute 27 (Session-Timeout) length=6
   Value: 600
  Attribute 1 (User-Name) length=21
   Value: 'eduroam@rmutx.ac.th'
  Attribute 79 (EAP-Message) length=6
   Value: 03080004
  Attribute 80 (Message-Authenticator) length=18
   Value: 6668fe5c30e59946dc91ad7200c0a810

การติดตั้งโดยมี LDAP Server เป็นฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้

เป็นการติดตั้งและกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานให้ Radius server สามารถทำงานกับ LDAP server (OpenLDAP) เพื่อใช้บัญชีผู้ใช้จากฐานข้อมูล LDAP ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ควรมีการเก็บรหัสผ่านในรูปแบบ NT/LM Hash (NT-Password, LM-Password)

การทำงานของ Radius server จะติดต่อโดยตรงไปยัง LDAP server ผ่านโมดูลที่มีอยู่ใน Radius server

โครงสร้างข้อมูลใน LDAP Server

โครงสร้างหลักโดยย่อของข้อมูลผู้ใช้ใน LDAP Server

dn: dc=rmutx,dc=ac,dc=th
objectClass: top
objectClass: organization
dc: rmutx

dn: ou=People,dc=rmutx,dc=ac,dc=th
ou: People
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit

dn: uid=user,ou=People,dc=rmutx,dc=ac,dc=th
cn: User
sn: User
objectClass: top
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: sambaSamAccount
uid: user
uidNumber: 1001
gidNumber: 1000
loginShell: /bin/bash
gecos: User User
description: User User
shadowLastChange: 1422293189
shadowMax: 99999
mail: user@rmutx.ac.th
displayName: User User
sambaAcctFlags: [U     ]
sambaHomeDrive: H:
sambaLMPassword: C8DFD5AC0546E95DFF17365FAF1FFE89
sambaNTPassword: 2C47AA9B5AC02360473ECE87B6800920
sambaSID: S-1-5-21-2593467306-2038934869-1345228925-3001
sambaPrimaryGroupSID: S-1-5-21-2593467306-2038934869-1345228925-3004
userPassword:: e1NTSEF9Y0F1dXBVNURlbVFhakxxaDFSU2VVTHl5Wi9NQ1dlSXM=

ติดตั้งแพคเกจ freeradius-ldap

Debian (freeradius-2.2.5)

apt-get install freeradius-ldap -y

CentOS (freeradius-3.0.4)

yum install freeradius-ldap -y

แก้ไขไฟล์ sites-available/eduroam-inner-tunnel

โดยปรับแก้เฉพาะจุด

Debian & CentOS

vi sites-available/eduroam-inner-tunnel
:
authorize {
    :
    group {
        # Read the 'users-eduroam' file
        files-eduroam {
            # return if match
            ok = return
        }
        #
        # for LDAP 
        ldap-eduroam {
            # return if match
            ok = return
        }
        # for Active Directory
        #mschap-eduroam {
        #    # return if match
        #    ok = return
        #}
    }
    :
}
:
authenticate {
    :
    Auth-Type PAP {
        pap
    }

    # for LDAP
    Auth-Type MS-CHAP {
        mschap
    }

    # for Active Directory
    #Auth-Type MS-CHAP {
    #    mschap-eduroam
    #}

    eap-eduroam
    :
}
:

แก้ไขไฟล์ (modules or mods-available)/ldap-eduroam

โดยปรับแก้ทุกจุดให้ถูกต้อง สัมพันธ์กับ LDAP server

Debian

vi modules/ldap-eduroam
:
ldap ldap-eduroam {
    :
    server = "your-ldap-server-host"

    #identity = "cn=admin,dc=rmutx,dc=ac,dc=th"
    #password = mypass

    basedn = "o=rmutx,dc=ac,dc=th "

    #base_filter = "(objectclass=radiusprofile)"

    # password_attribute = userPassword
    password_attribute = sambaNTPassword
    :
}
:

CentOS

vi mods-available/ldap-eduroam
:
ldap ldap-eduroam {
    :
    server = "your-ldap-server-host"
#    port = 389

#    identity = "cn=admin,dc=rmutx,dc=ac,dc=th"
#    password = mypass

    base_dn = "dc=rmutx,dc=ac,dc=th"

    update {
        control:Password-With-Header	+= 'userPassword'
        control:NT-Password		:= 'sambaNTPassword'
        control:LM-Password		:= 'sambaLMPassword'
    }
    :
}

Debian & CentOS

vi (modules or mods-available)/ldap-eduroam
:
ldap ldap-eduroam {
    :
    server = "your-ldap-server-host"

    basedn = "o=rmutx,dc=ac,dc=th "
    filter = "(uid=%{%{Stripped-User-Name}:-%{User-Name}})"

    #base_filter = "(objectclass=radiusprofile)"

    #access_attr = "dialAccess"

    # password_attribute = userPassword
    password_attribute = sambaNTPassword
    :
}
:

เปิดใช้โมดูล ldap-eduroam

CentOS

cd mods-enabled

ln -s ../mods-available/ldap-eduroam

cd ..

เปลี่ยนสิทธิ์หรือเจ้าของของไฟล์

Debian

chgrp -Rv freerad /etc/freeradius/*

CentOS

chgrp -Rv radiusd /etc/raddb/*

ทดสอบการทำงานด้วยผู้ใช้จาก LDAP Server

หน้าจอที่ 1

Debian

service freeradius stop

freeradius -X
(stop debuging with CTRL+C)

CentOS

service radiusd stop

radiusd -X
(stop debuging with CTRL+C)

หน้าจอที่ 2

Debian

cd /etc/freeradius/tool

CentOS

cd /etc/raddb/tool

Debian & CentOS

./rad_eap_test -H 127.0.0.1 -P 1812 -S testing123 -u 'user@rmutx.ac.th' -p 'Abcd1234' -v -m IEEE8021X -s eduroam -e PEAP -2 MSCHAPV2

access-accept; 0
RADIUS message: code=2 (Access-Accept) identifier=8 length=187
  Attribute 27 (Session-Timeout) length=6
   Value: 600
  Attribute 1 (User-Name) length=21
   Value: 'user@rmutx.ac.th'
  Attribute 79 (EAP-Message) length=6
   Value: 03080004
  Attribute 80 (Message-Authenticator) length=18
   Value: 4f334b7622ec20537163ac31c1926d84

การติดตั้งโดยมี Microsoft Active Directory เป็นฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้

เป็นการติดตั้งและกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานให้ Radius server สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Active Directory เพื่อตรวจสอบผู้ใช้จากบัญชีผู้ใช้ใน Active Directory

การทำงานของ Radius server จะตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ผ่านโปรแกรมภายนอก คือ samba หรือ winbind จึงจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติของ samba หรือ winbind ให้สามารถติดต่อกับ Active Directory เสียก่อน

แก้ไขไฟล์ /etc/resolv.conf

โดยปรับแก้เฉพาะจุด

Debian & CentOS

vi /etc/resolv.conf
nameserver <dc_server_address>
nameserver <other_dns_server>

แก้ไขไฟล์ /etc/hosts.conf

โดยปรับแก้เฉพาะจุด

Debian & CentOS

vi /etc/hosts.conf
<dc_server_address>	dc.rmutx.local

ติดตั้งแพคเกจสนับสนุนเกี่ยวกับ samba, krb5 และ winbind

Debian

apt-get install samba winbind krb5-user krb5-config -y

Default Kerberos version 5 realm:
	RMUTX.LOCAL

Kerberos servers for your realm:
	ad.rmutx.local

Administrative server for your Kerberos realm:
	ad.rmutx.local

CentOS

yum install samba samba-winbind-clients krb5-workstation -y

แก้ไขไฟล์ /etc/samba/smb.conf

โดยปรับแก้เฉพาะจุด

Debian & CentOS

vi /etc/samba/smb.conf
[global]

workgroup = RMUTX
security = ADS
realm = RMUTX.LOCAL
encrypt passwords = yes
client use spnego = yes

idmap config *:backend = tdb
idmap config *:range = 2000-9999
idmap config RMUTX:backend = ad
idmap config RMUTX:schema_mode = rfc2307
idmap config RMUTX:range = 10000-99999

winbind nss info = rfc2307
winbind trusted domains only = no
winbind use default domain = yes
winbind enum users = yes
winbind enum groups = yes
winbind refresh tickets = Yes

แก้ไขไฟล์ /etc/krb5.conf

โดยปรับแก้เฉพาะจุด

Debian & CentOS

vi /etc/krb5.conf
[libdefaults]
default_realm = RMUTX.LOCAL
dns_lookup_realm = true
dns_lookup_kdc = false
forwardable = true

[realms]
RMUTX.LOCAL = {
 kdc = ad.rmutx.local
 admin_server = ad.rmutx.local
}

[domain_realm]
.rmutx.local = RMUTX.LOCAL
rmutx.local = RMUTX.LOCAL

รีสตาร์ตโปรแกรม samba และ winbind

Debian

service samba restart
service winbind restart

CentOS

service smb restart
service winbind restart

Join เครื่อง Radius server ไปเป็นสมาชิกของ Active Directory Domain =

Debian & CentOS

net ads join -U Administrator

Enter Administrator's password: <Administrator’s password>
Using short domain name -- RMUTX
Joined 'YOUR-RADIUS-SERVER' to dns domain 'RMUTX.LOCAL'

ทดสอบผลการ Join เครื่อง Radius server ไปเป็นสมาชิกของ Active Directory Domain

Debian & CentOS

wbinfo -u

administrator
user
and other users
หากไม่ได้ผล มั่นใจว่า Active Directory ทำงาน และไฟล์คุณสมบัติถูกต้อง ให้ดำเนินการซ้ำในข้อ 28-29

ทดสอบใช้บัญชีผู้ใช้จาก Active Directory

Debian & CentOS

/usr/bin/ntlm_auth --domain=RMUTX.LOCAL --username=user --password=Asdf1234

NT_STATUS_OK: Success (0x0)

เพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ใช้ที่รันโพรเซส Radius server เข้าในกลุ่มของผู้ใช้ที่รันโปรเซส winbind

Debian

chown root:winbindd_priv /var/lib/samba/winbindd_privileged
usermod -a -G winbindd_priv freerad

CentOS

chown root:wbpriv /var/run/samba/winbindd
usermod -a -G wbpriv radiusd

แก้ไขไฟล์ (modules or mods-available)/mschap-eduroam

โดยปรับแก้เฉพาะจุด

Debian

vi /etc/freeradius/modules/mschap-eduroam
:
mschap mschap-eduroam {
    :
    use_mppe = yes

    require_encryption = yes
    require_strong = yes

    with_ntdomain_hack = yes

    ntlm_auth = "/usr/bin/ntlm_auth --request-nt-key --domain=RMUTX --username=%{Stripped-User-Name} --challenge=%{mschap:Challenge:-00} --nt-response=%{mschap:NT-Response:-00}"

#    ntlm_auth_timeout = 10

#    use_open_directory = yes
#    allow_retry = yes
#    retry_msg = "Re-enter (or reset) the password"
}
:

CentOS

vi /etc/raddb/mods-available/mschap-eduroam
:
mschap mschap-eduroam {
    :
    use_mppe = yes

    require_encryption = yes
    require_strong = yes

    with_ntdomain_hack = yes

    ntlm_auth = "/usr/bin/ntlm_auth --request-nt-key --domain=RMUTX --username=%{Stripped-User-Name} --challenge=%{mschap:Challenge:-00} --nt-response=%{mschap:NT-Response:-00}"

#    ntlm_auth_timeout = 10

    passchange {
#       ntlm_auth = "/usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=ntlm-change-password-1"
#       ntlm_auth_username = "username: %{mschap:User-Name}"
#       ntlm_auth_domain = "nt-domain: %{mschap:NT-Domain}"
    }
#    use_open_directory = yes
#    allow_retry = yes
#    retry_msg = "Re-enter (or reset) the password"
}
:

แก้ไขไฟล์ sites-available/eduroam-inner-tunnel

โดยปรับแก้เฉพาะจุด

Debian & CentOS

vi /etc/freeradius/sites-available/eduroam-inner-tunnel

CentOS

vi /etc/raddb/sites-available/eduroam-inner-tunnel
:
authorize {
    :
    group {
        # Read the 'users-eduroam' file
        files-eduroam {
            # return if match
            ok = return
        }
        #
        # for LDAP 
        #ldap-eduroam {
        #    # return if match
        #    ok = return
        #}
        # for Active Directory
        mschap-eduroam {
            # return if match
            ok = return
        }
    }
    :
}
:
authenticate {
    :
    Auth-Type PAP {
        pap
    }

    # for LDAP
    #Auth-Type MS-CHAP {
    #    mschap
    #}

    # for Active Directory
    Auth-Type MS-CHAP {
        mschap-eduroam
    }

    eap-eduroam
    :
}
:

เปิดใช้โมดูล mschap-eduroam

CentOS (freeradius-3)

cd /etc/raddb/mods-enabled

ln -s ../mods-available/mschap-eduroam

cd ..

เปลี่ยนสิทธิ์หรือเจ้าของของไฟล์

Debian

chgrp -Rv freerad /etc/freeradius/*

CentOS

chgrp -Rv /etc/raddb/radiusd/*

ทดสอบการทำงานด้วยผู้ใช้จาก Active Directory

หน้าจอที่ 1

Debian

service freeradius stop

freeradius -X
(stop debuging with CTRL+C)

CentOS

service radiusd stop

radiusd -X
(stop debuging with CTRL+C)

หน้าจอที่ 2

Debian

cd /etc/freeradius/tool

CentOS

cd /etc/raddb/tool

Debian & CentOS

./rad_eap_test -H 127.0.0.1 -P 1812 -S testing123 -u 'user@rmutx.ac.th' -p 'Abcd1234' -v -m IEEE8021X -s eduroam -e PEAP -2 MSCHAPV2

access-accept; 0
RADIUS message: code=2 (Access-Accept) identifier=8 length=187
  Attribute 27 (Session-Timeout) length=6
   Value: 600
  Attribute 1 (User-Name) length=21
   Value: 'user@rmutx.ac.th'
  Attribute 79 (EAP-Message) length=6
   Value: 03080004
  Attribute 80 (Message-Authenticator) length=18
   Value: 4f334b7622ec20537163ac31c1926d84

การติดตั้งใช้งานร่วมกับ eduroam-TH

แก้ไขไฟล์ radiusd.conf

โดยปรับแก้เฉพาะจุดโดยเทียบจากไฟล์ radiusd-eduroam.conf

Debian

vi /etc/freeradius/radiusd.conf
:

# PROXY CONFIGURATION
#
proxy_requests = yes
$INCLUDE proxy.conf
# eduroam
$INCLUDE proxy-eduroam.conf

# CLIENTS CONFIGURATION
#
$INCLUDE clients.conf
# eduroam
$INCLUDE clients-eduroam.conf

:

modules {
    :
# Debian
    $INCLUDE ${confdir}/modules/

    # Extensible Authentication Protocol
    #
    # For all EAP related authentications.
    # Now in another file, because it is very large.
    #
    #$INCLUDE eap.conf
    # eduroam
    $INCLUDE eap-eduroam.conf
    :
}
:

CentOS

vi /etc/raddb/radiusd.conf
:

# PROXY CONFIGURATION
#
proxy_requests = yes
$INCLUDE proxy.conf
# eduroam
$INCLUDE proxy-eduroam.conf

# CLIENTS CONFIGURATION
#
$INCLUDE clients.conf
# eduroam
$INCLUDE clients-eduroam.conf

:

modules {
    :
# CentOS
    $INCLUDE mods-enabled/

    # Extensible Authentication Protocol
    #
    #$INCLUDE eap.conf
    # eduroam
    $INCLUDE eap-eduroam.conf
    :
}
:

แก้ไขไฟล์ proxy-eduroam.conf

โดยปรับแก้เฉพาะจุด

Debian

vi /etc/freeradius/proxy-eduroam.conf

CentOS

vi /etc/raddb/proxy-eduroam.conf
:
#
# realm for local service
#
realm rmutx.ac.th {
    auth_pool = localhost
}

home_server eduroam-NRO-a {
    type = auth+acct
    ipaddr = 202.28.112.6
    port = 1812
    secret = XXXXXXXXXXXXXXXX
    #src_ipaddr = xxx.xxx.xxx.xxx
    status_check = status-server
    require_message_authenticator = yes
}
:

แก้ไขไฟล์ clients-eduroam.conf

โดยปรับแก้เฉพาะจุด

Debian

vi /etc/freeradius/clients-eduroam.conf

CentOS

vi /etc/raddb/clients-eduroam.conf
:
#
# eduroam server (NRO)
#

client eduroam-NRO-a {
    secret = XXXXXXXXXXXXXXXX
    ipaddr = 202.28.112.6 #UniNet
    require_message_authenticator = no
    shortname = eduroam-NRO
    #virtual_server = eduroam
}
:

ทดสอบการทำงานด้วยผู้ใช้ eduroam จาก IdP อื่น

หน้าจอที่ 1

Debian

service freeradius stop

freeradius -X
(stop debuging with CTRL+C)

CentOS

service radiusd stop

radiusd -X
(stop debuging with CTRL+C)

หน้าจอที่ 2

Debian

cd /etc/freeradius/tool

CentOS

cd /etc/raddb/tool

Debian & CentOS

./rad_eap_test -H 127.0.0.1 -P 1812 -S testing123 -u 'xxxx@rmutA.ac.th' -p 'xoooox' -v -m IEEE8021X -s eduroam -e PEAP -2 MSCHAPV2

access-accept; 0
RADIUS message: code=2 (Access-Accept) identifier=8 length=187
  Attribute 27 (Session-Timeout) length=6
   Value: 600
  Attribute 1 (User-Name) length=21
   Value: 'xxxx@rmutA.ac.th'
  Attribute 79 (EAP-Message) length=6
   Value: 03080004
  Attribute 80 (Message-Authenticator) length=18
   Value: 4f334b7622ec20537163ac31c1926d84

การติดตั้ง Wireless Controller หรือ Anonymous Access Point ร่วมกับ Radius server

Radius server: แก้ไขไฟล์ clients.conf

เพิ่ม IP address หรือเครือข่ายของ Anonymous Access Point

Debian & CentOS

vi clients.conf
client <ip_or_network_of_access_point> {
	secret	 = testing123
	shortname = my_access_point
}

ตัวอย่าง

client 172.16.11.8 {
	secret	 = secret_for_172_16_11_8
	shortname = ap_172_16_11_8
}

client 192.168.0.0/24 {
	secret	 = secret_for_net_192_168_0_0_24
	shortname = ap_in_net_192_168_0_0_24
}

Cisco Wireless Controller

Add/Edit RADIUS profile

Menu: SECURITY > AAA > RADIUS > Authentication > [New…] or Edit

 Server IP Address(Ipv4/Ipv6): <radius_server_ip_address>

 Shared Secret Format: ASCII
 Shared Secret: <secret_shared_with _radius_server>
 Confirm Shared Secret: <secret_shared_with _radius_server>

 Key Wrap: [ ]

 Port Number: 1812

 Server Status: Enabled

 Network User: [/] Enable

Menu: SECURITY > AAA > RADIUS > Accounting > [New…] or Edit

 Server IP Address(Ipv4/Ipv6): <radius_server_ip_address>

 Shared Secret Format:	ASCII
 Shared Secret: <secret_shared_with _radius_server>
 Confirm Shared Secret: <secret_shared_with _radius_server>

 Port Number: 1813

 Server Status: Enabled

 Network User: [/] Enable

Add/Edit Wireless LAN profile

Menu: <WLANs > WLANs > WLANs > [Create new…] or Edit

 Type: [WLAN]
 Profile Name: <wlan_profile>
 SSID: <wlan_ssid>

Menu: WLANs > WLANs > WLANs > [wlan_profile] > Security > Layer 2

 Layer 2 Security: WPA+WPA2

 WPA+WPA2 Parameters	 
 WPA Policy: [ ]
 WPA2 Policy-AES: [/]

 Authentication Key Management
 802.1X: [/] Enable

Menu: WLANs > WLANs > WLANs > [wlan_profile] > Security > AAA Server

                   :
		Authentication Servers	Accounting Servers
 	 [/] Enabled	 		[/] Enabled
 Server 1 [auth_radius_ip:port]		[acct_radius_ip:port]	

 Radius Server Accounting
 Interim Update: [/]

การตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของ Radius server

การทำงานของ Radius server นั้น จะมีการรับข้อมูลการร้องขอการเข้าถึง (Access-Request) จากภายนอก และส่งต่อเป็นลำดับขั้นการทำงานตามลำดับที่ประกาศไว้ในไฟล์คุณสมบัติ โดยลำดับขั้นสำคัญจะอยู่ในไฟล์ไซต์ที่ประกาศใช้ ประกอบด้วยไฟล์ sites-enabled/eduroam และไฟล์ sites-enabled/eduroam-inner-tunnel

เมื่อ Radius server ได้รับการร้องขอ จะนำข้อมูลการร้องขอเข้าไปประมวลผลตามขั้นตอนในไฟล์ sites-enabled/eduroam เป็นไฟล์แรก และอาจส่งต่อไปยังการประมวลผลภายในในไฟล์ sites-enabled/eduroam-inner-tunnel หรือส่งต่อไปยัง Radius server เครื่องถัดไป

การเขียนภาษา unlang ใช้ใน Radius server

ผู้ใช้สามารถเขียนภาษา unlang เพื่อประมวลผลข้อมูลและตัดสินใจการทำงานได้ เช่น เชียนเพื่อการตรวจสอบรูปแบบบัญชีผู้ใช้ให้เหมาะสม หรือเป็นไปตามกฎของการใช้บริการ eduroam เป็นต้น

รูปแบบของภาษา unlang จะใกล้เคียงกับภาษา C สามารถเขียนให้มีการตรวจสอบค่าหรือตัวแปร กำหนดเส้นทางการทำงานตามรูปแบบของภาษาโปรแกรม และกำหนดผลการทำงาน สามารถเขียนภาษา unlang ได้ในส่วนการประมวลข้อมูล เช่น authrize {}, authenticate {} เป็นต้น

ตัวแปรของภาษา unlang จะเป็นตัวแปรภายใน ไม่สามารถประกาศขึ้นเองได้ ตัวแปรที่เกิดขึ้น จะขึ้นกับ 3 ส่วนคือ ส่วนของการทำงานของโมดูล จากการกำหนดเป็น Attribute ในไฟล์ dictionary และสิ่งที่ลูกข่ายส่งเข้ามาขณะร้องขอบริการ

การกำหนดค่าให้ตัวแปร ใช้ใน section ชื่อ update ใน 3 ตำแหน่ง control, request และ response ตัวอย่าง เช่น

update request {
	User-Name := "login_name"
}
update control {
	Proxy-To-Realm := "LOCAL"
}
update response {
	Operator-Name := "1abc.ac.th"
}

การอ้างถึงตัวแปร ใช้รูปแบบ %{Variable-Name} เช่น ไม่ต้องดำเนินการใน section ใดๆ เช่น

if( "%{Realm}" =~ /rmutx.ac.th$$/ ) {
    reject
}

ตัวกระทำในภาษา unlang มีเช่นเดียวกับโปรแกรมภาษา C แต่มีความยืดหยุ่นกว่า เช่น

การเปรียบเทียบ

(!foo) 		Negation
(foo || bar)	Or
(foo && bar)	And
(foo == bar)	Equal
(foo != bar)	Not equal
(foo =~ bar)	Regular expression (match)
(foo !~ bar)	Negate regular expression (not match)
(foo < bar)	Less than
(foo > bar)	More than

การกำหนดค่า

foo = “value”	Add the attribute to the list, if and only if an attribute of the same name is not already present in that list.
foo := “value”	Add the attribute to the list. If any attribute of the same name is already present in that list, its value is
        replaced with the value of the current attribute.
foo += “value”	Add the attribute to the tail of the list, even if attributes of the same name are already present in the list. 
        When the right hand side of the expression resolves to multiple values, it means add all values to the tail of the list.

ตัวอย่างตัวแปรที่มักมีการอ้างถึง สามารถดูได้จากการรันโปรแกรมแบบ Debug เช่น

การร้องขอ (Request)

Received Access-Request Id 0 from 127.0.0.1:59868 to 127.0.0.1:1812
    User-Name = 'user@rmutx.ac.th'
    NAS-IP-Address = 127.0.0.1
    Calling-Station-Id = '70-6F-6C-69-73-68'
    Framed-MTU = 1400
    NAS-Port-Type = Wireless-802.11

การตอบกลับ (Response)

Sending Access-Challenge Id 0 from 127.0.0.1:1812 to ...
    EAP-Message = 0x010100061920
    Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000

Sending Access-Accept Id 9 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:59868
    User-Name := 'user@rmutx.ac.th'
    EAP-Message = 0x03090004
    Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000

การกำหนดเส้นทางการไหลของโปรแกรม สามารถใช้การกระทำแบบเลือกทางพื้นฐาน คือ if else elseif ได้ เช่น

if( "%{Realm}" =~ /rmutx.ac.th$$/ ) {
    update control {
        Proxy-To-Realm := LOCAL
    }
}
else {
    update request {
        Realm := "eduroam"
    }
}

การคัดกรองบัญชีผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม

เพื่อคัดกรองบัญชีที่ผิดปกติ จำเป็นต้องเขียนภาษา unlange เพิ่มเข้าไปในไซต์ ตัวอย่างชื่อบัญชีที่ไม่เหมาะสม คือ บัญชีที่ไม่มี realm หรือไม่มี @xxxx หรือบัญชีที่เกิดจากการทำงานโดยอัตโนมัติของบางระบบปฏิบัติการ เช่น 3gppnetwork.org เป็นต้น

ในการติดตั้งนี้ ได้มีการเขียนภาษา unlang เพื่อคัดกรองบัญชีที่ไม่เหมาะสมตามที่ได้รวบรวมไว้แล้ว ไว้ในไฟล์ eduroam-realm-checks.conf และได้นำไฟล์นี้ไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ไซต์ sites-enabled/eduroam

:
authorize {
    :
    $INCLUDE ${confdir}/eduroam-realm-checks.conf
}
:

การกำหนดเครือข่ายให้เหมาะสมกับผู้ใช้ที่ต่างกัน

หากต้องการผู้ใช้ต่างการถูกทำให้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายที่ต่างกัน สามารถทำได้โดยการส่งข้อมูลหมายเลข VLAN จาก Radius server ไปยัง Wireless Controller (WLC) หรือ Access Point (AP) ได้ ทั้งนี้ ที่ WLC หรือ AP จะต้องประกาศ VLAN ด้วยหมายเลขที่ตรงกับที่ตอบกลับโดย Radius server ตัวอย่างเช่น ต้องการแยกระหว่างอาจารย์ (User-Name: txxxxxx) กับนักศึกษา (User-Name: sxxxxxx) ให้ใช้เครือข่ายที่ต่างกันดังผังเครือข่าย

                              +-- Teacher
+---------------+  +-----------+ VID:100 for Teachers /++\
| Radius server |----| L2 device |======================|AP|
+---------------+  +-----------+ VID:200 for Students +--+
                              +-- Student

sites-enabled/eduroam

:
post-auth {
    :
    update reply {
        Tunnel-Type := "VLAN"
        Tunnel-Medium-Type := "IEEE-802"
    }
    if( "%{User-Name}" =~ /^t*/ ) {
        update reply {
            Tunnel-Private-Group-Id := 100
        }
    }
    elseif( "%{User-Name}" =~ /^s*/ ) {
        update reply {
            Tunnel-Private-Group-Id := 200
        }
    }
    else {

    }
    :
}
:

การดูกิจกรรมการทำงานของโปรแกรมโดยละเอียด (Full debuging)

การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม Radius server ว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่นั้น วิธีที่ดีที่สุดคือการสั่งรันโปรแกรมแบบ full debuging โปรแกรมจะพิมพ์ผลการทำงาน หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยละเอียออกทางจอภาพ ในเครื่องหนึ่งเครื่องจะสามารถรันโปรแกรม Radius server ได้เพียงหนึ่งโปรแกรม ดังนั้น หากจะรันโปรแกรมแบบ full debuging จะต้องปิดโปรแกรมเดิมก่อน และสิ้นสุดด้วยการพิมพ์ CTRL+C การดำเนินการเป็นดังนี้

Debian

service freeradius stop
freeradius -X

CentOS

service radiusd stop
radiusd -X

การบันทึกกิจกรรมใน Log

คุณสมบัติเกี่ยวกับการบันทึกกิจกรรมการทำงานที่กำหนดไว้การติดตั้งนี้ ใช้ไฟล์โมดูลเดิม และมีตำแหน่งการบันทึกตามค่าดั้งเดิมของ Radius server ประกอบด้วย

sites-enabled/eduroam

:
authorize {
    :
    # get request from local user and NRO (as IdP and SP)
    # config: ${configdir}/(modules or mods-enabled)/detail.log
    # log: ${logdir}/radacct/<client_ip>/auth-detail-<date>
    auth_log
    :
}
:
accounting {
    :
    # accouting request from local user and NRO (as IdP and SP)
    # config: ${configdir}/(modules or mods-enabled)/detail
    # log: ${logdir}/radacct/<client_ip>/detail-<date>
    detail
    :
}
:
post-auth {
    :
    # get result after authentication process (as IdP)
    # config: ${configdir}/(modules or mods-enabled)/detail.log
    # log: ${logdir}/radacct/<client_ip>/reply-detail-<date>
    reply_log
    :
}
:
pre-proxy {
    :
    # process and forward request to NRO (as SP)
    # config: ${configdir}/(modules or mods-enabled)/detail.log
    # log: ${logdir}/radacct/<client_ip>/pre-proxy-detail-<date>
    pre_proxy_log
    :
}
:
post-proxy {
    :
    # get response from NRO (as SP)
    # config: ${configdir}/(modules or mods-enabled)/detail.log
    # log: ${logdir}/radacct/<client_ip>/post-proxy-detail-<date>
    post_proxy_log
    :
}
:

ตัวอย่างเนื้อหาในไฟล์ auth-detail

Fri Oct 23 22:39:14 2015
    Packet-Type = Access-Request
    User-Name = "eduroam@rmutx.ac.th"
    NAS-IP-Address = 127.0.0.1
    Calling-Station-Id = "70-6F-6C-69-73-68"
    Stripped-User-Name = "eduroam"
    NAS-Port-Type = Wireless-802.11
    Realm = "rmutx.ac.th"

ตัวอย่างเนื้อหาในไฟล์ reply-detail

Sat Oct 24 02:01:00 2015
    Packet-Type = Access-Accept
    Session-Timeout = 600
    User-Name = "eduroam@rmutx.ac.th"

ตัวอย่างเนื้อหาในไฟล์ pre-proxy-detail

Sat Oct 24 00:05:49 2015
    Packet-Type = Access-Request
    User-Name = "eduroam@rmutx.ac.th"
    NAS-IP-Address = 127.0.0.1
    Calling-Station-Id = "70-6F-6C-69-73-68"
    Realm = "eduroam"
    Proxy-State = 0x30

ตัวอย่างเนื้อหาในไฟล์ post-proxy-detail

Mon Oct 26 15:33:43 2015
    Packet-Type = Access-Accept
    Session-Timeout = 600
    User-Name = "eduroam@rmutx.ac.th"
    Proxy-State = 0x39

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.