Prakai Nadee


Articles (Wiki) -- latest

Documents -- latest

Howto Videosเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทำเว็บไซต์ส่วนบุคคล

การทำเว็บไซต์ส่วนบุคคนั้น มีเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบุคคล ข้อมูลที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของตัวเอง ของเจ้าของเว็บไซต์นั้น รวมถึงเป็นช่องทางการบริการไฟล์เอกสารบนอินเทอร์เน็ตได้ เช่น อาจารย์นำไฟล์เอกสารประกอบการสอนเพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลด หรือ นักวิจัยนำเอกสารการตีพิมพ์งานวิจัยขึ้นเสนอบนเว็บ

ตามที่มหาวิทยาลัยมีบริการพื้นที่ไฟล์ส่วนบุคคลสำหรับสำรองไฟล์ชั่วคราว โดยผมได้ทำคลิปวิดีโอ แนะนำการเข้าใช้พื้นที่ไฟล์บนไฟล์เซิร์ฟเวอร์ มทร.อีสาน เผยแพร่บน Youtube แล้ว พื้นที่ไฟล์ส่วนบุคคลเดียวกันนั้นเป็นพื้นที่สำหรับทำเว็บไซต์ส่วนบุคคลได้ด้วย

ทั้งนี้ ผมได้เขียนบทความ แนะนำการสร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ มทร.อีสาน และทำคลิปวิดีโอ แนะนำวิธีการทำเว็บไซต์ส่วนบุคคลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ มทร.อีสาน เผยแพร่บน Youtube โดยโปรแกรมที่แนะนำให้สำหรับทำเว็บไซต์คือ WonderCMS เนื่องจากมีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ผู้ที่ไม่มีความรู้เฉพาะในการทำเว็บไซต์ก็สามารถทำได้

จึงเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทำเว็บไซต์ส่วนบุคคลของตัวเองบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

:)Welcome to Prakai Nadee's Website

.

Links: