แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2562) ฉบับปรับปรุง 2

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2562) ฉบับปรับปรุง 1

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)