ชื่อ : นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา / หัวหน้างานพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2352

 
 

 

ชื่อ : นางสาวสุวรรณี ทนงสำโรง พลเสน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2340

 

 
 
   

ชื่อ : นางสาวดารณี เปลื้องสันเทียะ

ตำแหน่ง : อาจารย์ช่วยราชการ แผนกงานพัฒนาวินัย

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2351