ชื่อ : นายธนโชติ ศิริรักษ์

 

ตำแหน่ง : อาจารย์ / หัวหน้างานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา / หัวหน้าแผนกงานจิตอาสา

 

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2352

   
 

 

ชื่อ : นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา / ผู้ช่วยหัวหน้างานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2352

 
 

 

ชื่อ : นายสุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น

ตำแหน่ง : อาจารย์ / หัวหน้าแผนกงานวิชาทหาร

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2351

 
 

 

ชื่อ : นายบัณฑิต อินทะสิงห์

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกงานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2350

 
 

 

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ สุวรรณไพบูลย์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา / หัวหน้าแผนกงานกิจกรรมนักศึกษา

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2353

 
 

 

ชื่อ : นางสาวดารณี เปลื้องสันเทียะ

ตำแหน่ง : อาจารย์ช่วยราชการ (ประจำแผนกงานงานวิชาทหาร / แผนกงานจิตอาสา)

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2351

 
 

 

 

ชื่อ : นายเทพรัตน์ โสนรินทร์

 

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (ประจำแผนกงานกีฬานักศึกษา)

 

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2350