ชื่อ : นางสาวอภิรฎี ไชยบุตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา / หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2310

 
 

 

ชื่อ : นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา / หัวหน้าแผนกงานธุรการกอง

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2300

 
 

 

ชื่อ : นายกฤษฎา วาลย์มนตรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2310

 
 

 

ชื่อ : นางผกา มั่นดี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2330