ประกาศที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร** >>

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องข้อกำหนดในการปฏิบัติสำหรับผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มทร.อีสาน

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ฉบับที่5)

 

ประกาศ มทร อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554

 

ประกาศ มทร.อีสาน ระเบียบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ. 2549

 

ประกาศ มทร.อีสาน นโยบายรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การจัดเก็บค่าใช้จ่ายหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง กำหนดอัตราเรียกเก็บเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ระดับปริญญาตรี

 

ประกาศ มทร. อีสาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร

 

ประกาศ มทร.อีสาน ว่าด้วยการการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนฯ ประกาศนียบัตร พ.ศ.2549

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง กำหนดอัตราเรียนกเก็บเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

 

ประกาศ มทร.อีสาน ว่าด้วยการบริหารเงินบำรุงกีฬา พ.ศ.2550

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ห้ามนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราการเก็บเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ ระดับปริญญาตรีภาคสมทบพ.ศ.2551(ฉบับที่ 2)

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราการเก็บเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราการเก็บเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราการเก็บเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 (ฉบับที่2)

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง กำหนดอัตราที่เรียกเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แก้ไขกำหนดอัตราที่เรียกเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรฯ พ.ศ.2552

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แก้ไขกำหนดอัตราที่เรียกเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การแต่งกายชุดวัฒนธรรมของนักสึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2557

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง เรื่องการกำหนดชั่วโมงกิจกรรมในตารางเรียน

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ว่าด้วยการบริหารเงินบำรุงกีฬา พ.ศ.2550

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ป้องปรามกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ พ.ศ.2562

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมภาคสมทบ

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราการเก็บเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ.2551

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ

 

ประกาศ มทร.อีสาน ว่าด้วยการบริหารเงินบำรุงกีฬา พ.ศ.2550

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง กำหนดอัตราที่เรียกเก็บเงินค่าปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2554.pdf