การเตรียมความพร้อมการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล