เกี่ยวกับราชมงคลอีสานเกมส์

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
ความเป็นมาของกีฬา

การกีฬาระหว่างวิทยาเขตในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา…มาสู่…กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล…จนมาถึงปัจจุบัน…กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เริ่มมรขึ้นในปีการศึกษา 2523 ซึ่งขณะนั้นยังใช้ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา โดยเริ่มจากแนวคิดของกลุ่มวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 4 แห่ง คือ วิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และวิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างครูอาจารย์และนักศึกษา โดยมีวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มี 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิสและกรีฑา

ในปีต่อมา ศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุนา อธิการบดีในขณะนั้นได้ให้นโยบายและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาเขต โดยแบ่งตามสภาพภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์และนักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะรู้จักกัน สร้างความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ พัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา ตลอดจนพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดบแบ่งกลุ่ม การแข่งขัน ดังนี้

กลุ่มภาคเหนือ มี 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคพายัพ (จังหวัดเชียงใหม่) วิทยาเขตตาก วิทยาเขตลำปาง วิทยาเขตน่าน และวิทยาเขตพิษณุโลก

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตกาฬสินธุ์

กลุ่มภาคใต้ มี 2 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

กลุ่มภาคกลาง มี 16 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครเหนือ วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร วิทยาเขตพระนครใต้ วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักวรรดิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา วิทยาเขตปทุมธานี วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตเพาะช่าง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และวิทยาเขตอุเทนถวาย

กีฬาวิทยาเขตกลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 1
กลุ่มภาคกลาง จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2524 – 24 มกราคม 2525 โดยมี ศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุนา (อธิการบดี) เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และกรีฑา

กลุ่มภาคเหนือ วิทยาเขตพายัพเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระกว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2524

กลุ่มภาคตะวันออกฉียงเหนือ วิทยาเขตกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2524

กลุ่มภาคใต้ วิทยาเขตภาคใต้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาวิทยาเขตกลุ่มภาค ครั้งที่ 2
กลุ่มภาคกลาง วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2525 - 24 มกราคม 2526 พิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ณ สนามศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร มีการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และกรีฑา

กลุ่มภาคเหนือ วิทยาเขตตากเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2525

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2525

กลุ่มภาคใต้ วิทยาเขตนครศรีธรรมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาวิทยาเขตกลุ่มภาค ครั้งที่ 3
กลุ่มภาคกลาง วิทยาเขตพาณิชยการพระนครเป็นเจ้าภาพ จัดแข่งขันระกว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 19 กันยายน 2526
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2526
กลุ่มภาคใต้ วิทยาเขตภาคใต้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

การจัดการแข่งขันกีฬาของกลุ่มภาคต่างๆ ได้ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 และประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ทางสถาบันฯ จึงได้มีการพิจารณาเห็นสมควรให้มีการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศของสถาบันฯ โดยนำนักกีฬาและทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภทของแต่ละกลุ่มภาค เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เริ่มใช้ชื่อการแข่งขันว่า “กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”
กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2526

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 – 28 มการาคม 2527 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา มีการแข่งขันกีฬา 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส และกรีฑา

กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2527
แข่งขันระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2528 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร มีการแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน และเทนนิส

กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2528
แข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2529 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร มีการแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน และเทนนิส โดยในปีการศึกษานี้ตัวแทนนักกีฬาในระดับปริญญาตรี ได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเป็นปีแรกและเข้าร่วมแข่งขันต่อเนื่องเป็นทุกปี

กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2529
แข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2529 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร มีการแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน และเทนนิส

กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2530
แข่งขันระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2531 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร มีการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน และเทนนิส โดยเพิ่มกีฬาเปตอง

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2531
ในวันที่ 15 กันยายน 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” จึงเปลี่ยนชื่อการแข่งขัน “กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” เป็น “การแข่งขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” หรือ “ราชมงคลเกมส์” และในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ได้เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันกีฬาจากเดิม ซึ่งคัดทีมชนะเลิศแต่ละกลุ่มภาคเข้าร่วมการแข่งขันมาเป็นให้ทุกสถานศึกษาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่ต้องมีรอบคัดเลือก และจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 23 – 29 มกราคม 2532 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา มีการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน เทนนิส และเปตอง โดยวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2532
แข่งขันระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2533 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา มีการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน เทนนิส และเปตอง โดยวิทยาเขตโชติเวช เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2533
การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้เปลี่ยนมาจัดการแข่งขันในรูปแบบเดิม คือ คัดเลือกของกลุ่มภาคต่างๆ รวมทั้งนักกีฬาระดับปริญญาตรี จากคณะต่างๆ ในสถาบันฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2534 โดยจัดการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน เทนนิส และเปตอง เปิดโอกาสให้ทุกสถานศึกษาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยไม่ต้องคัดเลือก โดยมีวิทยาเขตนนทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2534
แข่งขันระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2535 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา มีการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน เทนนิส และเปตอง โดยวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2535
แข่งขันระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2535 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา มีการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน เทนนิส และเปตอง โดยวิทยาเขตพระนครใต้ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2536
แข่งขันระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2537 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา มีการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน เทนนิส และ เปตอง โดยวิทยาเขตพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2537
แข่งขันระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2538 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา และสนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน เทนนิส และเปตอง โดยเพิ่มว่ายน้ำ หมากกระดาน มวยสากลสมัครเล่น โดยวิทยาเขตบพิตพิมุขจักรวรรดิ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2538
แข่งขันระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2538 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา และสนามการ-กีฬาแห่งประเทศไทย มีการแข่งขัน 13 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน เทนนิส และเปตอง โดยเพิ่มกีฬาตะกร้อลอดห่วง

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2539
ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สถาบันฯ มีนโยบายจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันฯออกไปในวิทยาเขตส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักกีฬาได้มีโอกาสรู้จักวิทยาเขตที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆในส่วนภูมิภาค จึงจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 11 – 18 มกราคม 2540 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยวิทยาเขตภาคพายัพเป็นเจ้าภาพ มีการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน เทนนิส และเปตอง ซึ่งในปีนี้ได้ตัดกีฬาตะกร้อลอดห่วงออก และได้เพิ่มกีฬาสาธิต 2 รายการ คือ หมากล้อม และแฮนด์บอล

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2540
แข่งัขนระหว่างวันที่ 24 – 31 มกราคม 2541 ณ สนามกีฬาวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเจ้าภาพ มีการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน เทนนิส เปตอง ได้บรรจุกีฬาหมากล้อม และแฮนด์บอล เพิ่มเติม

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2541
เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกันประหยัด จึงเห็นสมควรงดการแข่งขันชิงชนะเลิศสถาบันฯ แต่ก็ยังเห็นควรปลูกฝังคุณธรรมในใจของนักศึกษา โดยเฉพาะความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย และส่งเสริมพลานมัยของนักศึกษา จึงยังมีการจัดการแข่งขันกีฬา แยกเป็นกลุ่มภาคอยู่ โดยมีวิทยาเขตเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

กลุ่มภาคเหนือ มี 6 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคพายัพ วิทยาเขตลำปาง วิทยาเขตตาก วิทยาเขตน่าน วิทยาเขตพิษณุโลก และวิทยาเขตเชียงราย โดยวิทยาเขตน่าน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17 – 22 พฤศจิกายน 2541

กลุ่มภาคตะวันออกฉัยงเหนือ มี 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และวิทยาเขตสกลนคร

กลุ่มภาคใต้มี 3 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคใต้ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และวิทยาเขตศรีวิชัย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2542

กลุ่มภาคกลาง มี 20 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครเหนือ วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขตพระนครใต้ วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา วิทยาเขตปทุมธานี วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตเพาะช่าง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตวังไหลกังวล วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2542

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2542
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 – 29 มกราคม 243 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีนักกีฬา และเจ้าหน้าที่จากคณะและวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จาก 15 คณะ และ 40 วิทยาเขต จัดการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา โดยวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพร่วมกับวิทยาเขตส่วนกลาง จัดการแข่งขัน โดยถือปณิธานการแข่งขันว่า “ราชมงคลสร้างคุณค่า การกีฬสร้างไมตรี”

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2543
วิทยาเขตภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “สมิหลาเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 27 มกราคม 2544 มีการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2544
แข่งขันระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2545 วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหลัก ร่วมกับอีก 4 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขต วังไหลกังวล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งมีการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา โดยใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “นางเลิ้งเกมส์”

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2545
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2546 โดยวิทยาเขตตาก เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับวิทยาเขตภาคพายัพ วิทยาเขตลำปาง สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง วิทยาเขตพิษณุโลก วิทยาเขตน่าน และวิทยาเขตเชียงราย มีการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2546
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2547 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยวิทยาเขตนนทบุรี เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตปทุมธานี และวิทยาเขตอุเทนถวาย ใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 20” มีการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2547
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2548 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดยวิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับวิทยาเขตภาคตะวันออกฉัยงเหนือ วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร ใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 21” ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา 19 ชนิดกีฬา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2548
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 29 มกราคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เจ้าภาพ) จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เปลี่ยนรูปแบบของการจัดการแข่งขันกีฬา ออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”

โดยใช้ชื่อมหกรรมการกีฬาว่า “กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย” มีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา มีชิงชัย 119 เหรียญทอง ใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “ราชมงคลเกมส์’48”

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2549
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2550 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เจ้าภาพ) จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน (จัดแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้) จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เปตอง กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตซอล และหมากล้อม ชิงชัย 66 เหรียญทอง ใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “ราชมงคลเกมส์’23 ธัญบุรี 2006” ภายใต้คำขวัญประจำการแข่งขัน “ราชมงคลร่วมใจ เป็นหนึ่ง” และในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้ความสำคัญของมหกรรมกีฬาเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานสากล และมีความยิ่งใหญ่มากขึ้น จึงได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเป็นรางวัลแก่มหาวิทยาลัยที่ได้ครองเจ้าเหรียญทอง นำไปครองประดับไว้ที่มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปี และผู้ที่ได้ครองถ้วยพระราชทานเป็นปีแรก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2550
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เจ้าภาพ) กรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ลีลาส หมากล้อมฟุตซอล หมากรุกไทย การประกวดเชียร์ และฟุตวอลเลย์ ชิงชัย 102 เหรียญทอง ใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “สาทรเกมส์ 2007” ภายใต้ คำขวัญประจำการแข่งขัน “พลังมิตรภาพ คือชัยชนะสู่ความสำเร็จ” และผู้ที่ได้ครองถ้วยพระราชทานปีที่ 2 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน (เป็นปีที่สองติดต่อกัน)

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2551
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ้าภาพ) ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา ซึ่งถือได้ว่า มีการแข่งขันกีฬาที่มากที่สุด นับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันมา ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน เทนนิส ว่ายน้ำ หมากล้อม หมากรุกไทย กรีฑา ลีลาศ ตะกร้อลอดห่วง ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส และผู้นำเชียร์ ชิงชัย 112 เหรียญทอง ใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “ล้านนาเกมส์” และผู้ที่ได้ครองถ้วยพระราชทานปีที่ 3 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ครองถ้วยพระราชทาน ได้สามปีติดต่อกันอย่างยิ่งใหญ่

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2552
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม (เจ้าภาพ) จัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ หมากล้อม หมากรุกไทย กรีฑา ลีลาศ ตะกร้อลอดห่วง เทนนิส ฟุตซอล และผู้นำเชียร์ ชิงชัย 84 เหรียญทอง ใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “รัตนโกสินทร์เกมส์” และผู้ที่ได้ครองถ้วยพระราชทานปีที่ 4 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2553
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี (เจ้าภาพ) จัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง ว่ายน้ำ หมากล้อม หมากรุกไทย กรีฑา ลีลาศ ตะกร้อลอดห่วง เทนนิส ฟุตซอล และผู้นำเชียร์ ชิงชัย 103 เหรียญทอง ใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “ตะวันออกเกมส์” ภายใต้คำขวัญประจำการแข่งขัน “ลมตะวันออก ก่อ คลื่นตลอดปี กีฬาสามัคคี ก่อ มิตรไมตรี ตลอดกาล” ผู้ที่ได้ครองถ้วยพระราชทานปีที่ 5 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2554
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา (เจ้าภาพ) จัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ หมากกระดาน กรีฑา ลีลาศ เทนนิส ตะกร้อลอดห่วง ฟุตซอล เปตอง และมวยสากลสมัครเล่น ชิงชัย 103 เหรียญทอง ใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “ศรีวิชัยเกมส์” ภายใต้คำขวัญประจำการแข่งขัน “กีฬาสร้างคน ราชมงคลสร้างน้ำใจ” และผู้ที่ได้ครองถ้วยพระราชทานปีที่ 6 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เป็นสมัยที่ 4)

คำขวัญการแข่งขัน / สัญลักษณ์ของการแข่งขัน / สัญลักษณ์นำโชคของการแข่งขัน

คำขวัญการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2557
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
**************************************************************************
“กีฬาสร้างไมตรี สามัคคี ๙ มทร.”
ผู้ชนะเลิศการประกวด
นางสาวคชริน คชสุนทรบุตร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ
 

สัญลักษณ์ประจาการแข่งขัน
**************************************************************************
ผู้ออกแบบสัญลักษณ์การแข่งขัน
อาจารย์ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์
ใช้องค์ประกอบในการสื่อความหมายดังนี้
1. ในส่วนบนของตราสัญลักษณ์เป็น เลข "๙" เลขอันเป็นมงคล ใช้สีน้ำเงิน สื่อถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "ราชมงคล" ซึ่งราชมงคลทั้งเก้าแห่ง ยึดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ให้เกิดความผูกพันรักใคร่ สามัคคี
2. รูปคนมีลักษณะเป็นเส้นสานที่เคลื่อนไหว สื่อถึงเกมส์กีฬาที่สร้างมิตรภาพ เกิดความสามัคคี มีบรรยากาศของความตื่นเต้นสนุกสนาน
3. รูปคนนั้นมีที่มาจากรูปแคนและลายสานซึ่งสื่อถึงเกมส์กีฬา ณ มทร.อีสาน ในดินแดนอีสาน เส้นสานขึ้นจาก 9 เส้นสี สื่อถึง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกันแข่งขันกีฬา คือ

สีน้ำเงิน เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สีเขียว เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สีม่วง เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สีแดงเลือดนก เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สีน้ำเงินเทอร์ควอยส์ (น้้าเงินทะเล) เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สีทอง เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สีน้ำตาลทอง เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สีเหลือง เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สีแสด เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4. ในตอนล่างเป็นตัวอักษร อีสานเกมส์ ในสีแสดสีประจำ มทร.อีสาน สื่อความหมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งที่ 30 นี้

 

สัญลักษณ์นำโชคการแข่งขัน
*************************************************************************

แนวคิดสัญลักษณ์นำโชค
สัญลักษณ์นำโชคเป็นแมวโคราช หรือแมวสีสวาด หรือ แมวมาเลศ หรือสำหรับเพศผู้ อาจเรียกว่าแมวดอกเลา ถือคบเพลิงรูปแคน เปลวเพลิงเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง แต่งกายด้วยเสื้อผ้าอีสานอันโดดเด่นจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน ที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานตั้งอยู่ แมวโคราชเป็นหนึ่งในพันธุ์แมว ๑๗ พันธุ์ที่ตามความเชื่อจากบันทึกสมุดข่อยจารึกไว้ กล่าวว่า จะบันดาลโชคลาภ ความดี ความเจริญงอกงาม ให้เกิดกับผู้เลี้ยงและผู้พบเห็น ดังที่พจนานุกรมอีสานเรียกว่า ค้ำคูณ จึงเป็นการประกันได้ว่าผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะประสบโชคดี มีโชคลาภเจริญงอกงามเป็นมงคลแก่ชีวิตสืบไป

ผู้ออกแบบสัญลักษณ์นำโชค
อาจารย์ฉัตรชัย สายจันทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ผู้ชนะเลิศการประกวดตั้งชื่อ "ค้ำคูณ"
นางสาวรัตติกาล หงส์อินทร์
นักศึกษาระดับ ปวส.
โปรแกรมวิชาการเงินชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ

 

ประกาศ / ข้อบังคับ / ระเบียบการแข่งขัน

ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

- ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

 

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

 

ระเบียบการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬา

- การจัดการแข่งขันกรีฑา

การจัดการแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ด

การจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

การจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง (สากล)

การจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส

การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

การจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

การจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง

การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

การจัดการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน

 

 
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 อีสานเกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2557
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 271312, 044 242977, 044 233000 แฟกส์: 044 242217, 044 242977, 044 259538